Monitor Polski

M.P.2016.723

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 lipca 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

I. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.
II. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej udziela Radzie Ministrów absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.
III. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na nieprawidłowości w wykonaniu budżetu państwa w części 53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
IV. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się także do innych dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli.