Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.2022.718

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 lipca 2022 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lipca 2022 r.
w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805, z 2021 r. poz. 1676 oraz z 2022 r. poz. 857), odrzuca sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2021 roku, z uwagi na:
1) niewypełnianie obowiązku stania na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, wynikających z art. 14 i art. 213 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji;

2) brak adekwatnych reakcji na pozbawienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji konstytucyjnych uprawnień po utworzeniu Rady Mediów Narodowych;

3) ignorowanie stanowisk i opinii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie roli mediów publicznych;

4) pozbawione transparentności, pozamerytoryczne i opieszałe procedowanie przy przedłużaniu koncesji, w szczególności TVN24;

5) brak przejrzystości wydatków związanych z realizacją projektu Telemetria Polska.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".