Monitor Polski

M.P.2008.12.123

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lutego 2008 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.

Na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania wyborcze i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 21 stycznia 2008 r. Obowiązek złożenia sprawozdań wyborczych ciążył na 52 komitetach wyborczych.
W ustawowym terminie sprawozdania wyborcze złożyło 39 komitetów wyborczych.

Po upływie ustawowego terminu sprawozdania złożyły następujące komitety wyborcze:

1. Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
2. Komitet Wyborczy Przymierze dla Polski
3. Komitet Wyborczy Samoobrony Patriotycznej
4. Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "OJCOWIZNA"
5. Komitet Wyborczy Wierni Polsce
6. Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej"
7. Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego
8. Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka

Nie złożyły sprawozdań wyborczych następujące komitety wyborcze:

1. Komitet Wyborczy Partii Rozwoju
2. Komitet Wyborczy Samoobrony Odrodzenie
3. Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Rutkowskiego
4. Komitet Wyborczy Wyborców "Mniej podatków"
5. Komitet Wyborczy Wyborców Pro Vita Et Patria

Przedłożone sprawozdania stanowią załączniki nr 1-47 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu.

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetów wyborczych wyborców na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.1)). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań komitetów wyborczych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2)) i są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Komitety wyborcze partii politycznych:

1. Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy

grafika

2. Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej - Obozu Patriotycznego

grafika

3. Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej

grafika

4. Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

grafika

5. Komitet Wyborczy Ligi Polskich Rodzin

grafika

6. Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

grafika

7. Komitet Wyborczy Nowej Wizji Polski

grafika

8. Komitet Wyborczy Obrony Narodu Polskiego

grafika

9. Komitet Wyborczy Partii Kobiet

grafika

10. Komitet Wyborczy Partii Lewica i Demokraci

grafika

11. Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej

grafika

12. Komitet Wyborczy Polskiej Partii Pracy

grafika

13. Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

grafika

14. Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej

grafika

15. Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej

grafika

16. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości

grafika

17. Komitet Wyborczy Przymierze dla Polski

grafika

18. Komitet Wyborczy RACJI Polskiej Lewicy

grafika

19. Komitet Wyborczy Samoobrony Patriotycznej

grafika

20. Komitet Wyborczy Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej

grafika

21. Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "OJCOWIZNA"

grafika

22. Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej

grafika

23. Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP

grafika

24. Komitet Wyborczy Wierni Polsce

grafika

25. Komitet Wyborczy Zielonych 2004

grafika

26. Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego

grafika

Koalicyjny komitet wyborczy:

27. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci

grafika

Komitety wyborcze wyborców:

28. Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej"

grafika

29. Komitet Wyborczy Wyborców Bóg-Honor-Ojczyzna

grafika

30. Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu

grafika

31. Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Fiedorowicza

grafika

32. Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Jedliny

grafika

33. Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Bąbki

grafika

34. Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Puściona "Dla rozwoju i współpracy"

grafika

35. Komitet Wyborczy Wyborców Konrada Głębockiego

grafika

36. Komitet Wyborczy Wyborców Lasecki

grafika

37. Komitet Wyborczy Wyborców Lubelszczyzna

grafika

38. Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego

grafika

39. Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

grafika

40. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Na Senatora Jana Kurpa

grafika

41. Komitet Wyborczy Wyborców "Piast"

grafika

42. Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka

grafika

43. Komitet Wyborczy Wyborców Przeciw Korupcji

grafika

44. Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość

grafika

45. Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Galli

grafika

46. Komitet Wyborczy Wyborców Rzewuski Zbigniew Jan "Zgoda i Rozwój"

grafika

47. Komitet Wyborczy Wyborców "Wierzbicki Naszym Senatorem"

grafika