Sprawowanie nadzoru nad Ochotniczymi Hufcami Pracy przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.

Monitor Polski

M.P.1983.35.196

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1983 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 września 1983 r.
w sprawie sprawowania nadzoru nad Ochotniczymi Hufcami Pracy przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 260 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1982 r. w sprawie dalszego rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy (Monitor Polski Nr 31, poz. 267) zarządza się, co następuje:
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych sprawuje nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie:
1)
rekrutacji i zatrudnienia młodzieży w hufcach pracy,
2)
dokształcania i doskonalenia zawodowego uczestników i junaków Ochotniczych Hufców Pracy,
3)
warunków pracy i socjalno-bytowych w hufcach pracy.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustala wytyczne w sprawie ogólnych zasad gospodarki finansowej Ochotniczych Hufców Pracy oraz czuwa nad prawidłowym wykonywaniem planów finansowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.