Monitor Polski

M.P.1964.82.388

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 21 listopada 1964 r.
w sprawie sposobu zgłaszania przez przedsiębiorstwa górnicze osób sprawujących kierownictwo i dozór ruchu zakładów górniczych oraz zasad i trybu zatwierdzania tych osób przez urzędy górnicze.

Na podstawie art. 88 ust. 2 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1961 r. Nr 23, poz. 113) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Przepisy ogólne.

§  1. Zarządzenie stosuje się do przedsiębiorstw:
1) wydobywających kopaliny,
2) budujących nowe zakłady górnicze,
3) wykonujących roboty przy rozbudowie istniejących zakładów górniczych - w zakresie dotyczącym tych robót,
4) prowadzących prace geologiczne, obejmujące roboty górnicze lub wiercenia studzienne, podlegające przepisom prawa górniczego na podstawie art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303).
§  2. Użyte w dalszych przepisach zarządzenia określenia:
1) rozporządzenie - oznacza rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1959 r. w sprawie warunków ogólnych, naukowych i zawodowych, jakim powinny odpowiadać osoby mające sprawować kierownictwo i dozór ruchu zakładu górniczego (Dz. U. Nr 48, poz. 292),
2) kierownictwo i dozór ruchu - oznacza osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego.

Rozdział  2.

Zgłoszenia do zatwierdzenia oraz zatwierdzanie osób sprawujących kierownictwo i dozór ruchu.

§  3.
1. Przedsiębiorstwo, zobowiązane do wyznaczenia kierownika ruchu zakładu górniczego oraz osób sprawujących kierownictwo działów ruchu i dozoru ruchu, powinno osoby te zgłosić do zatwierdzenia we właściwym okręgowym urzędzie górniczym.
2. Jeżeli na kierownika ruchu zakładu górniczego wyznaczono dyrektora (kierownika) przedsiębiorstwa, zgłoszenia tej osoby dokonuje jednostka organizacyjna, która bezpośrednio nadzoruje i kontroluje działalność przedsiębiorstwa.
§  4.
1. Wniosek o zatwierdzenie na stanowisko w kierownictwie lub dozorze ruchu powinien zawierać:
1) nazwę i siedzibę jednostki zgłaszającej,
2) nazwisko i imię osoby zgłaszanej,
3) oznaczenie zakładu górniczego i stanowiska w kierownictwie lub dozorze ruchu, na które osoba zgłaszana ma być zatwierdzona,
4) powołanie ostatniej decyzji okręgowego urzędu górniczego dotyczącej zatwierdzenia danej osoby.
2. Do wniosku załącza się:
1) zakres czynności ustalony dla stanowiska objętego zgłoszeniem,
2) oświadczenie osoby zgłaszanej, stwierdzające znajomość zakładu górniczego w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności na stanowisku określonym we wniosku; oświadczenie to powinno być potwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego, a w razie zgłoszenia na stanowisko kierownika ruchu - przez dyrektora przedsiębiorstwa lub jednostki nadrzędnej,
3) życiorys osoby zgłaszanej.
3. Jeżeli wniosek obejmuje zgłoszenie do zatwierdzenia osoby, która nie była dotychczas zatwierdzona na jakiekolwiek stanowisko w kierownictwie lub dozorze ruchu - do wniosku powinny być załączone ponadto:
1) oświadczenie osoby zgłaszanej o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
2) oświadczenie osoby zgłaszanej, że nie jest pozbawiona praw publicznych i obywatelskich praw honorowych, ani też zawieszona lub pozbawiona prawa wykonywania określonych czynności prawomocnym wyrokiem sądowym lub orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,
3) uwierzytelniony odpis dyplomu lub świadectwa stwierdzającego posiadanie przez osobę zgłaszaną kwalifikacji naukowych,
4) dowody stwierdzające przebieg praktyki zawodowej osoby zgłaszanej, ze szczególnym podaniem okresów pracy i zajmowanych stanowisk.
4. Jeżeli wniosek dotyczy osoby uprzednio zatwierdzonej przez inny okręgowy urząd górniczy, przedsiębiorstwo przesyła odpis wniosku do wiadomości tego urzędu; okręgowy urząd górniczy po otrzymaniu odpisu wniosku przesyła niezwłocznie akta zatwierdzenia danej osoby do okręgowego urzędu górniczego, do którego wpłynął wniosek o nowe zatwierdzenie.
§  5. Jeżeli osoba zatwierdzona na stanowisko w kierownictwie lub dozorze ruchu przestaje pełnić funkcję w kierownictwie lub dozorze ruchu, przedsiębiorstwo obowiązane jest niezwłocznie zawiadomić o tym okręgowy urząd górniczy, podając przyczynę zaprzestania pełnienia tej funkcji.
§  6.
1. Decyzja w sprawie zatwierdzenia określonej osoby na stanowisku w kierownictwie lub dozorze ruchu powinna być wydana w ciągu czterech tygodni od dnia złożenia wniosku, odpowiadającego wymaganiom zarządzenia.
2. Decyzję wydaje się po zbadaniu zasadności wniosku oraz sprawdzeniu posiadania przez osobę zgłoszoną do zatwierdzenia znajomości przepisów określonych w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.
3. Sprawdzenia znajomości przepisów u osób kierownictwa ruchu dokonuje zespół pod przewodnictwem dyrektora okręgowego urzędu górniczego.

Rozdział  3.

Przepisy szczególne o zatwierdzaniu i zgłaszaniu osób kierownictwa i dozoru ruchu w nowo budowanych lub rozbudowywanych zakładach górniczych.

§  7.
1. Kierownika ruchu nowo budowanego zakładu górniczego wyznacza i zgłasza do zatwierdzenia do okręgowego urzędu górniczego, właściwego dla miejsca położenia tego zakładu, jednostka (przedsiębiorstwo) będąca bezpośrednim inwestorem tego zakładu; jednostka ta wyznacza ponadto spośród swoich pracowników osoby kierownictwa i dozoru ruchu w ilości uzasadnionej zakresem oraz rozmiarami budowy i zgłasza te osoby do zatwierdzenia w okręgowym urzędzie górniczym, właściwym dla miejsca położenia nowo budowanego zakładu górniczego.
2. W uzasadnionych wypadkach - za zgodą bezpośredniego inwestora - kierownika ruchu nowo budowanego zakładu górniczego wyznacza i zgłasza do zatwierdzenia w okręgowym urzędzie górniczym, właściwym dla miejsca położenia tego zakładu, przedsiębiorstwo wykonujące podstawowe roboty przy budowie tego zakładu (przedsiębiorstwo wykonawstwa).
3. W wypadku określonym w ust. 2 przedsiębiorstwo wykonawstwa obowiązane jest ponadto wyznaczyć osoby kierownictwa i dozoru ruchu, w ilości uzasadnionej zakresem oraz rozmiarami budowy, spośród swoich pracowników zatwierdzonych uprzednio na stanowiska w kierownictwie i dozorze ruchu w trybie przewidzianym w § 8.
4. Przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  8.
1. Przedsiębiorstwo wykonujące roboty przy budowie zakładu górniczego (przedsiębiorstwo wykonawstwa) wyznacza do prowadzenia tych robót osoby kierownictwa i dozoru ruchu oraz zgłasza te osoby do zatwierdzenia w okręgowym urzędzie górniczym, właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa.
2. W decyzji w sprawie zatwierdzenia osób wymienionych w ust. 1 oznacza się grupę i rodzaj zakładów górniczych, przy których budowie osoba zatwierdzona może wykonywać czynności kierownictwa lub dozoru ruchu, w zależności od posiadanych przez tę osobę kwalifikacji określonych w rozporządzeniu.
§  9.
1. Osoby wymienione w § 7 ust. 3 oraz w § 8 ust. 1 mogą wykonywać czynności na stanowiskach w kierownictwie i dozorze ruchu po uprzednim zgłoszeniu ich do okręgowego urzędu górniczego, właściwego dla miejsca położenia nowo budowanego zakładu górniczego, w którym mają wykonywać te czynności.
2. Zgłoszenia osób wymienionych w ust. 1 dokonuje kierownik ruchu nowo budowanego zakładu górniczego w porozumieniu z przedsiębiorstwem wykonawstwa.
3. Do zgłoszenia dołącza się:
1) odpis decyzji o zatwierdzeniu oraz zakres czynności będący podstawą tego zatwierdzenia,
2) zakres czynności dla stanowiska określonego w zgłoszeniu,
3) oświadczenie osoby zgłaszanej, stwierdzające znajomość nowo budowanego zakładu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności określonych w zgłoszeniu; oświadczenie powinno być potwierdzone przez kierownika ruchu nowo budowanego zakładu.
§  10.
1. W uzasadnionych wypadkach okręgowy urząd górniczy może w terminie 14 dni odmówić przyjęcia zgłoszenia (§ 9) oraz nakazać zaprzestanie pełnienia czynności przez zgłoszoną osobę w kierownictwie lub dozorze ruchu.
2. Okręgowy urząd górniczy, w razie wydania nakazu wymienionego w ust. 1 lub w razie stwierdzenia utraty przez osobę zatwierdzoną warunków do pełnienia czynności w kierownictwie lub dozorze ruchu; obowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić o tym okręgowy urząd górniczy, który zatwierdził tę osobę (§ 8 ust. 1).
§  11.
1. Przepisy §§ 8, 9 i 10 stosuje się odpowiednio:
1) przy rozbudowie zakładów górniczych,
2) do osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych prowadzących wydobywanie kopalin otworami wiertniczymi, prowadzących prace geologiczne związane z ruchem zakładu górniczego oraz w zakładach prowadzących prace geologiczne, obejmujące roboty górnicze lub wiercenia studzienne podlegające przepisom prawa górniczego na podstawie art. 2 ustawy o prawie geologicznym.
2. Decyzja w sprawie zatwierdzenia osób kierownictwa i dozoru ruchu wymienionych w ust. 1 pkt 2 powinna określać rodzaje robót i urządzeń wiertniczych (np. obrotowe normalne, mało- i wielkośrednicowe, udarowe, ręczne), dla których osoba kierownictwa lub dozoru ruchu ma być zatwierdzona.

Rozdział  4.

Egzaminy uzupełniające.

§  12. Egzaminy uzupełniające przewidziane w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b) i c), w § 9 pkt 1 lit. b) i c) oraz w § 11 pkt 1 lit. c) rozporządzenia dla osób ubiegających się o zatwierdzenie na określone stanowisko w kierownictwie lub dozorze ruchu przeprowadzają komisje egzaminacyjne przy wydziałach górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Śląskiej im. W. Pstrowskiego w Gliwicach.
§  13.
1. Wniosek osoby wymienianej w § 12, zatrudnionej w zakładzie górniczym, o dopuszczenie do egzaminu uzupełniającego przesyła do Wyższego Urzędu Górniczego przedsiębiorstwo zatrudniające tę osobę za pośrednictwem właściwego okręgowego urzędu górniczego; przedsiębiorstwo to obowiązane jest wskazać stanowisko, na którym zamierza zatrudnić datą osobę.
2. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres kandydata, określenie zajmowanego stanowisk oraz nazwę zatrudniającego go przedsiębiorstwa.
3. Do wniosku kandydata załącza się:
1) życiorys,
2) uwierzytelniony odpis dyplomu lub świadectwa,
3) dowody stwierdzające przebieg pracy zawodowej.
§  14. Wnioski odpowiadające wymaganiom określonym w § 13 okręgowy urząd górniczy przesyła wraz ze swoją opinią do Wyższego Urzędu Górniczego.

Rozdział  5.

Przepisy końcowe.

§  15. Okręgowe urzędy górnicze prowadzą ewidencję osób kierownictwa i dozoru ruchu; sposób prowadzenia ewidencji określa Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
§  16. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.