Monitor Polski

M.P.1953.A-75.901

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
z dnia 31 lipca 1953 r.
w sprawie sposobu używania bandery oraz znaków rozpoznawczych przez jednostki pływające Wojsk Ochrony Pogranicza.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 23 kwietnia 1953 r. o banderze jednostek pływających Wojsk Ochrony Pogranicza (Dz. U. Nr 23, poz. 94) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozmiar bandery powinien być dostosowany do wielkości jednostki pływającej Wojsk Ochrony Pogranicza.
§  2. Jednostki pływające Wojsk Ochrony Pogranicza używają bandery w sposób określony w przepisach obowiązujących w tym przedmiocie w Marynarce Wojennej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§  3. 1 (uchylony).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 uchylony przez § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1978 r. w sprawie stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Wojsk Ochrony Pogranicza i Milicji Obywatelskiej międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu (Dz.U.78.16.72) z dniem 29 czerwca 1978 r.