§ 3. - Sposób, tryb i warunki badania towarów przedstawionych organowi celnemu.

Monitor Polski

M.P.1997.67.662

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 1997 r.
§  3.
1.
Wniosek, z zastrzeżeniem ust. 2, składa się w formie ustnej, chyba że organ celny uzna za niezbędne złożenie wniosku w formie pisemnej.
2.
Jeżeli przeprowadzenie badania wymaga pobrania próbek, wniosek składa się w formie pisemnej.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien w szczególności zawierać:
1)
nazwę i siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
2)
nazwę towaru,
3)
określenie miejsca czasowego składowania towarów,
4)
określenie zakresu badania,
5)
wskazanie osoby przeprowadzającej badania,
6)
wskazanie ilości próbek, jaka ma być pobrana i miejsca przeprowadzania analizy próbek, jeżeli analizy takie będą dokonywane,
7)
dane niezbędne do identyfikacji środka przewozowego, jeżeli towar znajduje się na środku przewozowym.