§ 4. - Sposób sporządzania i tryb przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.

Monitor Polski

M.P.2001.31.523

Akt utracił moc
Wersja od: 10 września 2001 r.
§  4.
W sprawach nieregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 29, poz. 495) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2001 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.