Monitor Polski

M.P.2019.902

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 220/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 9 września 2019 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 226 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Konsul, po ustaleniu przewidywanej liczby wyborców, najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, sporządza karty do głosowania w brzmieniu przekazanym przez Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie I, właściwą dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (okręg wyborczy nr 19 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i okręg wyborczy nr 44 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej), według wzoru i w sposób określony w uchwale nr 208/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (M.P. poz. 888).
2.  Na sporządzonej przez konsula karcie do głosowania, w miejscu przeznaczonym na pieczęć okręgowej komisji wyborczej, drukuje się lub umieszcza się odcisk pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.
§  2.  Konsul przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, sporządzone przez siebie karty do głosowania.
§  3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały nr 209/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (M.P. poz. 889).
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.