Monitor Polski

M.P.2015.914

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 226 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
1. Kapitan statku, najpóźniej na 6 dni przed dniem wyborów sporządza karty do głosowania w brzmieniu przekazanym przez okręgową komisję wyborczą właściwą dla siedziby armatora, według wzoru i w sposób określony w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (M.P. poz. 846).
2. Na sporządzonej przez kapitana statku karcie do głosowania, w miejscu przeznaczonym na pieczęć kapitana statku, pieczęć tę drukuje się lub umieszcza się jej odcisk.
§  2. Kapitan statku przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, sporządzone przez siebie karty do głosowania.
§  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku (M.P. poz. 537 i 758).
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.