Sposób przeprowadzenia, zasady i warunki przetargów lub rokowań oraz kryteria oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Monitor Polski

M.P.1997.40.405

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 27 czerwca 1997 r.
w sprawie sposobu przeprowadzenia, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie określa sposób przeprowadzenia, zasady i warunki przetargów lub rokowań mających na celu ustalenie podmiotów gospodarczych, które uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także kryteria oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez te podmioty na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zwanej dalej "strefą".
1.
Przetargi lub rokowania przeprowadza Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., zwana dalej "zarządzającym".
2.
O wyborze trybu ustalania podmiotów, które uzyskają zezwolenie, decyduje zarządzający.
1.
Przetargi lub rokowania są podejmowane na podstawie publicznego zaproszenia.
2.
Celem przetargu lub rokowań jest ustalenie podmiotów gospodarczych, których planowane przedsięwzięcia gospodarcze na terenie strefy w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów ustanowienia strefy.
Do przeprowadzenie przetargu lub rokowań zarządzający powołuje komisję w składzie co najmniej czteroosobowym.
Zarządzający zaprasza do przetargu lub rokowań, zamieszczając ogłoszenie w codziennej prasie ogólnokrajowej oraz, w miarę potrzeb, w prasie zagranicznej.
Zaproszenie do przetargu lub rokowań zawiera w szczególności:
1)
nazwę i siedzibę zarządzającego oraz nazwę strefy,
2)
określenie położonego na terenie strefy mienia, które ma być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego,
3)
informację o zasadach i warunkach udostępnienia podmiotom gospodarczym nieruchomości i innych składników majątkowych objętych przetargiem lub rokowaniami,
4)
ogólną informację o kryteriach oceny przedsięwzięć gospodarczych planowanych na terenie strefy przez podmioty gospodarcze ubiegające się o udzielenie zezwoleń,
5)
określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków przetargu lub rokowań oraz cenę specyfikacji, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne,
6)
miejsce, termin składania i otwarcia ofert.
Specyfikacja, o której mowa w § 6 pkt 5, zawiera w szczególności:
1)
szczegółowy opis mienia, które ma być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie strefy,
2)
tekst regulaminu strefy,
3)
informację o kryteriach oceny przedsięwzięć gospodarczych, o których mowa w § 14, planowanych na terenie strefy przez podmioty gospodarcze ubiegające się o udzielenie zezwoleń,
4)
opis sposobu przygotowania ofert, obejmujący w szczególności informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci, w tym dokumentach dotyczących ich formy prawnej, oraz kondycji finansowej,
5)
informację co do sposobu określenia wysokości oferowanej opłaty z tytułu najmu, dzierżawy lub innej formy odpłatnego udostępnienia nieruchomości lub innych składników majątkowych należących do zakresu przetargu lub rokowań,
6)
istotne postanowienia umowy lub umów, które mają być zawarte z zarządzającym, lub ogólne warunki albo wzór umowy, jeżeli zarządzający wymaga od oferenta, by zawarł z nim umowę na takich warunkach,
7)
wymagania dotyczące wadium, jeżeli przewiduje się jego złożenie,
8)
opis sposobu udzielania przez zarządzającego wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków przetargu lub rokowań,
9)
termin, do którego oferent będzie związany ofertą.
Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona zawierać w szczególności:
1)
nazwę i siedzibę oferenta, imię, nazwisko i adres, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,
2)
wielkość i przedmiot planowanych przez oferenta przedsięwzięć gospodarczych na terenie strefy i warunków ich realizacji (np. biznesplan, studium wykonalności),
3)
nazwę i siedzibę podmiotu występującego w imieniu oferenta,
4)
wysokość opłaty oferowanej z tytułu dzierżawy, najmu bądź innej formy udostępnienia nieruchomości albo innych składników majątkowych, których dotyczą przetarg lub rokowania, w przypadku gdy specyfikacja zawiera informację określoną w § 7 pkt 5.
Wyznaczony przez zarządzającego termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od dnia ogłoszenia zaproszenia do przetargu lub rokowań.
1.
Ofertę odrzuca się, jeżeli nie odpowiada wymogom ustalonym w § 8 zarządzenia lub nie spełnia warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 44, poz. 274). Zarządzający niezwłocznie zawiadamia oferenta o odrzuceniu jego oferty.
2.
Zarządzający, za zgodą Ministra Gospodarki, może unieważnić przetarg lub odstąpić od rokowań i powtórzyć je w innym terminie. Z tytułu unieważnienia przetargu lub odstąpienia od rokowań oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko zarządzającemu.
Wszelkie informacje o wymaganiach, wyjaśnienia oraz inne informacje, a także dokumenty związane z przetargiem lub rokowaniami udostępniane są na równych zasadach wszystkim przedmiotom gospodarczym ubiegającym się o zezwolenie.
Czynności komisji, o której mowa w § 4, mają charakter poufny. Podmiot, któremu udostępniono specyfikację, o której mowa w § 7, nie może bez zgody zarządzającego ujawniać informacji uzyskanych w związku z przetargiem lub rokowaniami.
Z przetargu lub rokowań komisja sporządza protokół i przedkłada go właściwemu organowi zarządzającego w celu podjęcia ostatecznej decyzji.
Ocena zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, powinna być dokonana na podstawie następujących kryteriów:
1)
przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej oferenta prowadzonej dotychczas oraz działalności, której prowadzenie planuje się na terenie strefy,
2)
wartości i warunków realizacji przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycji, planowanych na terenie strefy,
3)
udziału w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej w strefie,
4)
udziału w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie strefy i w jej otoczeniu,
5)
zgodności przedsięwzięć gospodarczych planowanych na terenie strefy z celami rozwoju strefy oraz przedsięwzięciami gospodarczymi realizowanymi lub planowanymi na terenie strefy przez inne podmioty,
6)
stopnia zagrożenia dla środowiska oraz planowanych przedsięwzięć w zakresie jego ochrony.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.