Sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.

Monitor Polski

M.P.1997.68.669

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 15 września 1997 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.

Na podstawie art. 19a ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 469 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 469 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680).
1.
Czynności niejawnego nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także czynności niejawnego przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, zwane dalej "czynnościami", przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikujących policjantów oraz osób udzielających im pomocy.
2.
Czas czynności biegnie od dnia wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zarządzenia o przeprowadzeniu czynności.
3.
Czas czynności nie cierpiących zwłoki liczy się od godziny wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zarządzenia o przeprowadzeniu czynności.
4.
Czas czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, trwa do osiągnięcia zamierzonego celu czynności, jednakże nie dłużej niż zakreślony przez Prokuratora Generalnego lub do ich wstrzymania w razie niewyrażenia przez Prokuratora Generalnego zgody albo zaniechania z powodu braku możności kontynuowania tych czynności.
5.
Podjęcie czynności w tej samej sprawie po raz kolejny następuje na podstawie ponownego zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przeprowadzeniu czynności w ramach czasu zakreślonego przez Prokuratora Generalnego.
1.
Czynności przeprowadza się w sposób niejawny, polegający na:
1)
zakupie, odebraniu dostawy, objęciu w najem, wypożyczeniu albo wejściu w inny sposób w posiadanie przedmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1,
2)
przyjęciu lub wręczeniu pieniędzy, papierów wartościowych lub innych środków płatniczych albo przedmiotów stanowiących korzyść majątkową.
2.
Nabyty lub przejęty przedmiot oraz przyjętą korzyść majątkową można poddać szczegółowemu badaniu, także poprzez eksperta, zwłaszcza gdy:
1)
zachodzi wątpliwość dotycząca ich istoty, właściwości lub ilości,
2)
istnieje uzasadnione przypuszczenie, że znajdują się na nich ślady umożliwiające identyfikację osoby, czasu, miejsca lub rzeczy.
3.
W czasie przeprowadzania czynności mogą być stosowane kontrola korespondencji i środki techniczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
1.
Dokumentację czynności stanowią:
1)
pisemne wystąpienie Komendanta Głównego Policji lub upoważnionego przez niego zastępcy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zarządzenie czynności, zawierające:
a)
oznaczenie wniosku,
b)
numer sprawy i kryptonim, jeżeli jej nadano,
c)
opis czynu i w miarę możliwości jego kwalifikację prawną,
d)
określenie celu i rodzaju czynności oraz miejsca, czasu i sposobu jej przeprowadzenia,
e)
dane dotyczące podmiotu, wobec którego czynność ma być dokonana,
f)
przedstawienie podejmowanych dotychczas środków i przyczyn bezskuteczności ich stosowania,
g)
uzasadnienie potrzeby zarządzenia czynności w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
2)
pisemny wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie przeprowadzenia czynności,
3)
pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na zarządzenie przeprowadzenia czynności,
4)
zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przeprowadzeniu czynności wydane na piśmie, a w przypadkach nie cierpiących zwłoki - wydane jednocześnie z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o wyrażenie na to zgody,
5)
bieżące informacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przeprowadzonych czynnościach i ich wyniku kierowane do Prokuratora Generalnego,
6)
notatka służbowa utrwalająca przebieg i wyniki czynności,
7)
protokoły komisyjnego zniszczenia materiałów, o których mowa w art. 19 ust. 3 i 6 ustawy.
2.
Dokumentację czynności stanowią także:
1)
nośniki, na których zarejestrowane zostały informacje,
2)
kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1, lub dokumenty zawierające informacje znajdujące się na tych nośnikach, wykonane w szczególności w postaci wydruku,
3)
ekspertyzy, o których mowa w § 3 ust. 2.
3.
Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 6, zawiera w szczególności:
1)
numer sprawy i kryptonim, jeżeli jej nadano,
2)
określenie czynności,
3)
czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności,
4)
dane dotyczące podmiotu, wobec którego dokonywane są czynności,
5)
wyniki badań, o których mowa w § 3 ust. 2,
6)
dane dotyczące osób przeprowadzających czynności,
7)
informację o wyniku czynności.
4.
Wzór:
1)
wystąpienia Komendanta Głównego Policji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia,
2)
wniosku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgody Prokuratora Generalnego i zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia,
3)
protokołu zniszczenia materiałów - stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
1.
Materiały, o których mowa w art. 19 ust. 6 ustawy, a także materiały uzyskane w trybie art. 19 ust. 2 ustawy po otrzymaniu zarządzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 3 ustawy, podlegają niezwłocznie zniszczeniu w jednostce Policji przeprowadzającej czynności.
2.
Protokoły komisyjnego zniszczenia materiałów przechowuje się w jednostkach, w których zostały zniszczone.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WYSTĄPIENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

- WNIOSKU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DO PROKURATORA GENERALNEGO,

- ZGODY PROKURATORA GENERALNEGO,

- ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW

(pominięty)