Sposób przeprowadzania i dokumentowania kontroli korespondencji i stosowania środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób tajny informacji oraz utrwalanie dowodów przy wykonywaniu przez Urząd Ochrony Państwa czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także określenie rodzajów tych środków.

Monitor Polski

M.P.1997.63.615

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 1997 r.

ZARZĄDZENIE
SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
z dnia 4 lipca 1997 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania kontroli korespondencji i stosowania środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób tajny informacji oraz utrwalanie dowodów przy wykonywaniu przez Urząd Ochrony Państwa czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także określenia rodzajów tych środków.

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153),
2)
ustawie o łączności - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 675),
3)
czynnościach - rozumie się przez to kontrolę korespondencji, a także stosowanie środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób tajny informacji oraz utrwalanie dowodów przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych w celu realizacji określonych w art. 10 ust. 1 ustawy zadań w zakresie zapobieżenia lub wykrycia przestępstw.
Przepisów zarządzenia nie stosuje się do czynności:
1)
prowadzonych w miejscach publicznych,
2)
polegających na zapoznawaniu się z danymi identyfikującymi lub towarzyszącymi korespondencji, charakterystycznymi dla użytego środka przekazu, jak adres nadawcy lub odbiorcy korespondencji, numer abonenta sieci telekomunikacyjnej, czas i miejsce nadania korespondencji.
Czynności przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniających ochronę form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikujących funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz osób udzielających im pomocy.
Kontrola korespondencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, polega na tajnym zapoznawaniu się:
1)
z treścią lub zawartością:
a)
korespondencji przesyłanej w określonych w ustawie o łączności zwykłych i poleconych przesyłkach listowych, listach wartościowych, przekazach pocztowych i paczkach pocztowych,
b)
innych przesyłek,
c)
rozmów, w tym telefonicznych,
d)
telegramów, telefaksów, teleksów oraz
2)
z informacjami uzyskanymi z urządzeń, które przekazują lub gromadzą te informacje.
Kontrola korespondencji może być przeprowadzona za pomocą środków technicznych albo bez użycia tych środków.
Kontrolę korespondencji przeprowadza się w sposób nie powodujący opóźnienia w dotarciu korespondencji do adresata.
Stosowanie środków technicznych polega na instalowaniu i wykorzystywaniu urządzenia lub użyciu materiałów bądź substancji umożliwiających tajne uzyskanie informacji i utrwalenie dowodów.
Stosuje się w szczególności następujące rodzaje środków technicznych:
1)
służące do kontroli korespondencji - urządzenia mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i inne oraz odpowiednie materiały i substancje,
2)
służące do obserwacji i rejestracji zdarzeń - urządzenia mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i inne oraz odpowiednie materiały i substancje,
3)
służące do utrwalania dowodów - urządzenia mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i inne oraz odpowiednie materiały i substancje.
1.
Pisemny wniosek Szefa Urzędu Ochrony Państwa do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie przeprowadzenia czynności powinien zawierać:
1)
oznaczenie wniosku,
2)
numer sprawy i kryptonim, jeżeli jej nadano,
3)
opis czynu i w miarę możliwości jego kwalifikację prawną,
4)
cel i rodzaj czynności oraz czas, miejsce i sposób jej przeprowadzenia,
5)
dane dotyczące podmiotu, wobec którego czynność ma być dokonana,
6)
podmiot zobowiązany na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy do udzielenia pomocy albo do wykonania zadań określonych w art. 3 ust. 7 i w art. 4 ust. 2 ustawy o łączności,
7)
powody bezskuteczności podejmowanych dotychczas środków albo wysokiego prawdopodobieństwa nieskuteczności lub nieprzydatności ich stosowania.
2.
W wypadkach nie cierpiących zwłoki wniosek powinien ponadto zawierać uzasadnienie potrzeby zarządzenia czynności w trybie art. 10 ust. 2 ustawy.
3.
Szef Urzędu Ochrony Państwa, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może zarządzić przeprowadzenie czynności w zakresie objętym zgodą Prokuratora Generalnego.
1.
Czynności przeprowadza się na podstawie i w zakresie zarządzenia wydanego w trybie określonym w art. 10 ust. 1 lub 2 ustawy.
2.
Czas przeprowadzenia czynności biegnie od dnia wydania zarządzenia przez Szefa Urzędu Ochrony Państwa i trwa przez okres, na który Prokurator Generalny wyraził zgodę, chyba że wcześniej nastąpi rezygnacja jednostki zlecającej z dalszego przeprowadzania czynności lub wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie, której wniosek dotyczy.
3.
Czas czynności nie cierpiących zwłoki liczy się od godziny wydania zarządzenia przez Szefa Urzędu Ochrony Państwa.
1.
Czynności dokumentuje się notatką służbową, która zawiera w szczególności:
1)
numer sprawy i kryptonim, jeżeli jej nadano,
2)
określenie czynności,
3)
czas i miejsce przeprowadzenia czynności,
4)
dane dotyczące podmiotu, wobec którego dokonano czynności,
5)
dane dotyczące osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie czynności,
6)
rodzaj użytego środka technicznego wykorzystanego przy przeprowadzeniu czynności,
7)
informację o wyniku czynności.
2.
Dokumentację czynności stanowią także:
1)
nośniki, na których zarejestrowane zostały informacje,
2)
kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1, lub dokumenty zawierające informacje znajdujące się na tych nośnikach wykonane w szczególności w postaci wydruku.
3.
Dokumentacja, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do notatki służbowej określonej w ust. 1.
Szef Urzędu Ochrony Państwa, na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 11, na bieżąco informuje Prokuratora Generalnego o przeprowadzonych czynnościach i ich wyniku.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.