Sposób przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu, przeprowadzonych w dniu 27 października 1991 r.

Monitor Polski

M.P.1991.38.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 1991 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 listopada 1991 r.
w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu, przeprowadzonych w dniu 27 października 1991 r.

Na podstawie art. 102 ust. 5 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 59, poz. 252) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 319) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Dokumenty z wyborów przekazane przez komisje wyborcze właściwym organom przechowywane są i udostępniane na zasadach ustalonych dla zasobu archiwalnego archiwów zakładowych, jeżeli przepisy niniejszej uchwały nie stanowią inaczej.
1.
Dokumenty z wyborów przekazane przez obwodowe komisje wyborcze wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) przechowywane są do czasu rozpatrzenia odpowiednio przez Sejm i Senat zarzutów zawartych w protestach wyborców i opinii Sądu Najwyższego w tych sprawach oraz rozstrzygnięcia co do ważności wyboru posła lub senatora.
2.
Po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 1, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) zarządza komisyjne zniszczenie przechowywanych dokumentów z wyborów, w sposób uzgodniony z kierownikiem wojewódzkiego biura wyborczego.
3.
Nie podlegają zniszczeniu egzemplarze spisów wyborców, które przekazywane są kierownikowi wojewódzkiego biura wyborczego.
Dokumenty z wyborów, przekazane przez okręgowe komisje wyborcze i wojewódzkie komisje wyborcze odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej oraz kierownikowi wojewódzkiego biura wyborczego, stanowią zasób archiwalny (materiały archiwalne) Państwowej Komisji Wyborczej.
Szczegółowe zasady gromadzenia, ewidencjonowania, klasyfikowania, kwalifikowania i brakowania dokumentów z wyborów określają przepisy o narodowym zasobie archiwalnym.
1.
Właściwe organy udostępniają:
1)
dokumenty z wyborów, o których mowa w § 2 ust. 1, wyłącznie na żądanie Sądu Najwyższego w sprawach związanych z rozpatrywaniem protestów przeciwko wyborowi posłów lub ważności wyborów,
2)
dokumenty z wyborów, o których mowa w § 3, każdorazowo za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej lub osoby przez niego upoważnionej, która określa jednocześnie sposób ich udostępnienia.
2.
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadkach wystąpienia właściwego sądu.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa:
1)
o dokumentach z wyborów, należy przez to rozumieć:
a)
spis wyborców,
b)
protokół rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów wraz z załącznikami,
c)
oświadczenie pełnomocników komitetów wyborczych o zasadach blokowania okręgowych list kandydatów na posłów,
d)
protokół rejestracji kandydata na senatora wraz z załącznikami,
e)
protokoły głosowania w obwodzie,
f)
protokół z wyborów posłów do Sejmu w okręgu wyborczym wraz z załącznikami,
g)
protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatorów w okręgu wyborczym,
h)
protokół rejestracji ogólnopolskiej listy kandydatów na posłów wraz z załącznikami,
i)
oświadczenie pełnomocników komitetów wyborczych o zasadach blokowania ogólnopolskich list kandydatów na posłów,
j)
protokół wyborów posłów z ogólnopolskich list kandydatów wraz z załącznikami,
k)
karty do głosowania (ważne i nieważne),
l)
uchwały podjęte przez komisje wyborcze,
ł)
dokumentację zarejestrowaną na elektronicznych nośnikach informacji,
2)
o organach przechowujących dokumenty z wyborów, należy przez to rozumieć:
a)
wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast),
b)
konsulów,
c)
kierowników wojewódzkich biur wyborczych,
d)
kierownika Krajowego Biura Wyborczego.
Dokumentacja powstała w wyniku i w związku z działalnością komisji wyborczych, nie mająca charakteru dokumentów z wyborów, a w szczególności nie wykorzystane karty do głosowania, podlega zniszczeniu odpowiednio w trybie i na zasadach określonych w § 2 ust. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.