Sposób postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym.

Monitor Polski

M.P.2020.789

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 212/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym

Na podstawie art. 53j § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Uchwała określa sposób postępowania z:
1)
kopertami zwrotnymi dostarczonymi do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie do zakończenia głosowania,
2)
kopertami zwrotnymi dostarczonymi do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie po zakończeniu głosowania,
3)
kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę lub karty do głosowania, zwane dalej "kopertami na kartę do głosowania",
4)
kopertami zwrotnymi niezawierającymi podpisanego oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
5)
pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę niepełnosprawnego, wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, oraz wyborcę podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.)

- w głosowaniu korespondencyjnym.

Ilekroć w uchwale jest mowa o obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, a także w przeprowadzanych w toku kadencji wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wyborów ponownych do organów tych jednostek, należy przez to rozumieć obwodową komisję wyborczą, o której mowa w art. 181a § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego.
1. 
Koperty zwrotne, dostarczone do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania do zakończenia głosowania, komisja otwiera niezwłocznie po dostarczeniu i sprawdza, czy w kopercie zwrotnej znajduje się:
1)
podpisane przez wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;
2)
zaklejona koperta na kartę do głosowania.
2. 
Jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 1, obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania:
1)
porównuje imię i nazwisko wyborcy oraz numer PESEL zawarty w oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosu z danymi zawartymi w spisie wyborców. Jeżeli dane się zgadzają, członek komisji odnotowuje w rubryce spisu "Uwagi", odpowiadającej pozycji, pod którą przy nazwisku wyborcy umieszczono informację o wysłaniu pakietu wyborczego, że wyborca głosował korespondencyjnie;
2)
zaklejoną kopertę na kartę do głosowania wrzuca do urny wyborczej;
3)
oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu dołącza do spisu wyborców;
4)
puste koperty zwrotne pakuje w pakiet, opisuje i odkłada; pakiet ten pozostaje w dokumentacji komisji, która po zakończeniu głosowania przekazywana jest w depozyt urzędnikowi wyborczemu.
3. 
Jeżeli:
1)
w kopercie zwrotnej nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
2)
oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie było podpisane przez wyborcę,
3)
w kopercie zwrotnej nie było koperty na kartę do głosowania,
4)
koperta na kartę do głosowania była niezaklejona

- obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania odkłada kopertę zwrotną wraz z zawartością, segregując odłożone koperty według naruszeń powyższych warunków. Kopert tych obwodowa komisja wyborcza ds. ustalania wyników głosowania nie bierze pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.

4. 
Obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania pakuje koperty wraz z kartami w osobne pakiety, według naruszeń warunków określonych w ust. 3, opisuje je i odkłada.
5. 
Jeżeli wyborca, którego koperta zwrotna została doręczona do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania, nie jest ujęty w spisie wyborców, komisja jest obowiązana wyjaśnić telefonicznie w dziale ewidencji ludności urzędu gminy przyczynę nieumieszczenia wyborcy w spisie wyborców. Jeżeli urząd gminy potwierdzi, że nieumieszczenie wyborcy w spisie wynika z omyłki, komisja dopisuje wyborcę do spisu wyborców na dodatkowym formularzu spisu. Członek komisji, który otrzymał potwierdzenie z urzędu gminy, sporządza notatkę w tej sprawie, którą dołącza się do spisu wyborców. Analogicznie komisja postępuje w przypadku, gdy dane wyborcy wpisane na oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie zgadzają się z danymi w spisie wyborców.
6. 
Obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania odkłada w jeden odrębny pakiet:
1)
koperty zwrotne, w których znajdowało się oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu:
a)
wyborcy nieujętego w spisie wyborców, o ile pominięcie w spisie wyborców nie wynikało z omyłki podczas jego sporządzenia,
b)
zawierające dane wyborcy niezgadzające się z danymi w spisie wyborców, o ile nie wynikało to z omyłki podczas jego sporządzenia lub sporządzania oświadczenia;
2)
koperty zwrotne, w których znajdowała się więcej niż jedna koperta na kartę do głosowania.

Kopert tych obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania nie bierze pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.

1. 
Wykonując czynności, o których mowa w uchwale, obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania na bieżąco ustala:
1)
liczbę otrzymanych kopert zwrotnych;
2)
liczbę kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu;
3)
liczbę kopert zwrotnych, w których oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie było podpisane przez wyborcę;
4)
liczbę kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania;
5)
liczbę kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania;
6)
liczbę kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny.
2. 
W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, dotyczą jednej koperty zwrotnej, należy je uwzględnić w każdym z tych punktów.
3. 
Otrzymanych przez komisję pustych kopert zwrotnych oraz kopert, o których mowa w § 3 ust. 6, nie uwzględnia się przy dokonywaniu ustaleń.
4. 
Dane, o których mowa w ust. 1, muszą być na bieżąco zapisywane na arkuszu pomocniczym prowadzonym przez wskazanego członka komisji pod nadzorem przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji. Arkusz ten po zakończeniu głosowania przekazywany jest obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania.
Dostarczone obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie pakiety wyborcze nieodebrane przez wyborcę komisja pakuje w pakiet, opisuje i odkłada. Pakiet ten pozostaje w dokumentacji komisji, która po zakończeniu głosowania przekazywana jest w depozyt urzędnikowi wyborczemu.
Przepis § 5 stosuje się odpowiednio do kopert zwrotnych doręczonych do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania po zakończeniu głosowania.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 1
1 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym (M.P. poz. 909 oraz z 2019 r. poz. 376), która utraciła moc z dniem 31 marca 2020 r. na podstawie art. 40 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086 i 1262).