§ 2. - Sposób organizacji czasu pracy urzędów.

Monitor Polski

M.P.2023.1189

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2023 r.
§  2. 
1. 
Dyrektor generalny urzędu ustala czas pracy urzędu, w tym rozkład czasu pracy członków korpusu służby cywilnej, w taki sposób, aby praca w urzędzie była:
1)
wykonywana od poniedziałku do piątku, nieprzerwanie przez 8 godzin każdego dnia;
2)
rozpoczynana nie wcześniej niż o godzinie 7.00 i nie później niż o godzinie 10.00, z zastrzeżeniem § 4.
2. 
W urzędach, w których są wykonywane zadania związane z obsługą interesantów, dyrektor generalny urzędu ustala czas pracy urzędu, w tym rozkład czasu pracy członków korpusu służby cywilnej, w taki sposób, aby co najmniej w jednym dniu tygodnia zadania te były wykonywane między godziną 8.00 a godziną 18.00.