Monitor Polski

M.P.1960.62.292

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1960 r.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW I CENTRALNEJ RADY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
z dnia 2 czerwca 1960 r.
w sprawie społecznych przeglądów warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych.

W celu dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych - Rada Ministrów i Centralna Rada Związków Zawodowych uchwalają, co następuje:
§  1. Wprowadza się we wszystkich zakładach górniczych okresowe społeczne przeglądy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  2. Społeczne przeglądy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych będą dokonywane w sposób i na zasadach ustalonych w regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§  3. Wykonanie uchwały porucza się ministrom nadzorującym przedsiębiorstwa górnicze, Prezesom: Wyższego Urzędu Górniczego i Centralnego Urzędu Geologii oraz Zarządowi Głównemu Związku Zawodowego Górników i innym zainteresowanym związkom zawodowym.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN SPOŁECZNYCH PRZEGLĄDÓW WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

I.

Powołanie zakładowej komisji.

1. Społeczny przegląd warunków bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być poprzedzony naradą zakładową aktywu, w której biorą udział przedstawiciele: kierownictwa przedsiębiorstwa górniczego, rady robotniczej, podstawowej organizacji partyjnej, rady zakładowej, zakładowej służby zdrowia, zakładowej organizacji Naczelnej Organizacji Technicznej, zakładowi i społeczni inspektorzy pracy oraz personel inżynieryjno-techniczny. Naradę zwołuje rada zakładowa. Na naradę należy zaprosić przedstawicieli: okręgowego urzędu górniczego, zarządu okręgowego związku zawodowego, technicznego inspektora pracy, inspektora sanitarnego oraz jednostkę nadrzędną (zjednoczenie).
2. Na naradzie dyrektor przedsiębiorstwa (kierownik zakładu) omawia stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, działalność kierownictwa zakładu w tym zakresie, realizację uchwał Rady Ministrów oraz zarządzeń ministra i jednostki nadrzędnej, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również przedstawia zakładowy program prac w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Narada ma na celu ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie górniczym oraz ustalenie programu i zadań najbliższego przeglądu społecznego. Na naradzie należy położyć szczególny nacisk na usunięcie zaniedbań mających swe źródło w wadliwej organizacji pracy, w braku ładu i porządku oraz w niedostatecznej dyscyplinie pracy.
3. Narada powołuje zakładową komisję przeglądową, do której powinni wejść przedstawiciele: kierownictwa przedsiębiorstwa (zakładu), rady robotniczej, rady zakładowej, społecznej inspekcji pracy, zakładowej komisji ochrony pracy, administracyjnej służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zakładowej służby zdrowia, służby przeciwpożarowej oraz zaproszeni przedstawiciele urzędów górniczych.
4. Naradę prowadzi przewodniczący rady zakładowej.

II.

Sposób dokonywania przeglądów.

1. Społecznych przeglądów warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dokonuje komisja przeglądowa, która może powoływać zespoły robocze. Przeglądy te odbywają się we wszystkich zakładach górniczych co najmniej raz do roku. W miarę możności należy je przeprowadzać łącznie z generalnymi inspekcjami zakładów górniczych, w terminach uzgodnionych z jednostką nadrzędną.
2. O miejscu i terminie przeglądu należy zawiadomić okręgowy urząd górniczy, powiatowy bądź miejski komitet partyjny, zarząd okręgowy związku zawodowego, technicznego inspektora pracy, państwowego inspektora sanitarnego oraz jednostkę nadrzędną nad przedsiębiorstwem górniczym, najpóźniej na dwa tygodnie przed datą przeglądu. W zawiadomieniu należy podać program i szczegółowe zadania przeglądu.
3. Zadaniem komisji przeglądowych jest:
1) skontrolowanie realizacji uchwał Rady Ministrów, zarządzeń resortowego ministra i jednostki nadrzędnej oraz organów sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w górnictwie;
2) przeanalizowanie wypadków przy pracy i chorób pochodzenia zawodowego oraz ustalenie źródeł i przyczyn ich powstania;
3) skontrolowanie realizacji zaplanowanych inwestycji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) skontrolowanie sposobu i celowości wykorzystania funduszów przeznaczonych na bezpieczeństwo i higienę pracy.
4. Ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz profilaktykę w zakresie walki z wypadkami i chorobami zawodowymi komisja powinna zwracać szczególną uwagę na następujące zagadnienia:
1) ładu i porządku w zakładzie pracy,
2) wentylacji wyrobisk górniczych i pomieszczeń,
3) zabezpieczeń przeciwpożarowych,
4) rodzaju stosowanego światła i oświetlenia miejsc pracy,
5) prawidłowego stosowania podsadzki,
6) właściwego przechowywania środków strzałowych,
7) działania łączności telefonicznej i sygnalizacyjno-alarmowej,
8) zaopatrzenia załogi w sprzęt ochronny, sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną,
9) zgodności z przepisami, okresu i sposobu szkolenia młodych i nowo przyjętych robotników,
10) stanu urządzeń higieniczno-sanitarnych na dole i na powierzchni.
5. Szczegółowe instrukcje co do sposobu przeprowadzania społecznych przeglądów warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych wydaje, w razie potrzeby, właściwy minister w porozumieniu z zarządem głównym związku zawodowego i Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

III.

Sposób wykorzystania materiałów i wniosków.

1. Po zakończeniu prac zakładowa komisja przeglądowa, na podstawie zebranych materiałów, ustala doraźne wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych niedociągnięć i zaniedbań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracowuje ogólnozakładowy projekt planu poprawy warunków pracy na lata następne.
2. Zauważone podczas przeglądu uchybienia oraz wnioski doraźne powinny być ujęte w protokole i wpisane do rejestru bezpieczeństwa i higieny pracy. Protokół komisji należy przedstawić dyrektorowi przedsiębiorstwa górniczego, okręgowemu urzędowi górniczemu, technicznemu inspektorowi pracy, państwowemu inspektorowi sanitarnemu, zarządowi okręgowemu związku zawodowego oraz jednostce nadrzędnej nad przedsiębiorstwem górniczym.
3. Projekt planu poprawy warunków pracy, opracowany przez komisję zakładową, powinien być przedstawiony do zatwierdzenia na konferencji samorządu robotniczego.