Monitor Polski

M.P.1964.70.324

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1964 r.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW I CENTRALNEJ RADY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
z dnia 7 października 1964 r.
w sprawie społecznej kontroli handlu, gastronomii i niektórych usług.

W celu:
- lepszego zabezpieczenia interesów konsumentów i odbiorców usług handlowych, gastronomicznych i niektórych innych usług świadczonych ludności,

- usprawnienia pracy i usunięcia niedociągnięć w działalności handlowej i usługowej oraz

- pomocy w wykrywaniu nadużyć w tym zakresie na szkodę państwa i ludności, a także usuwaniu przyczyn ich powstawania

Rada Ministrów i Centralna Rada Związków Zawodowych postanawiają, co następuje:

§  1.
1. Związki zawodowe organizują społeczną kontrolę handlu, gastronomii i niektórych usług według zasad ustalonych w uchwale.
2. Przedmiotem kontroli społecznej jest działalność na rzecz ludności handlu detalicznego, przemysłu gastronomicznego i zakładów usługowych.
3. Zakres kontroli społecznej usług określi Centralna Rada Związków Zawodowych w porozumieniu z Ministrami Handlu Wewnętrznego oraz Gospodarki Komunalnej, Przewodniczącym Komitetu Drobnej Wytwórczości i zarządami właściwych centralnych związków spółdzielczych.
4. Do zakresu działania kontroli społecznej należy:
1) kontrolowanie jednostek handlu, przemysłu gastronomicznego i usług dla ludności we wszystkich miejscach, gdzie wykonywane są czynności sprzedaży i usługi, oraz postulowanie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i przyczyn ich powstawania,
2) udział w kontroli wykonywanej przez państwowe organy kontroli,
3) przekazywanie zainteresowanym instytucjom informacji o rezultatach kontroli.
5. W uzasadnionych wypadkach kontrola może być przeprowadzana także w jednostkach hurtu i w zakładach produkcyjnych.
6. Podstawowym zadaniem kontroli jest ujawnianie i pomoc w usuwaniu nadużyć na szkodę ludności, w usuwaniu braków w zaopatrzeniu rynku, asortymentach oraz w jakości towarów, wyrobów i usług, w organizacji obsługi oraz kulturze handlu i usług, a także poziomie sanitarno-higienicznym wykonywanej działalności, pod kątem ochrony i w interesie odbiorców indywidualnych.
§  2.
1. Kontrola wykonywana jest przez kontrolerów społecznych powoływanych na czas określony przez wojewódzkie komisje związków zawodowych spośród osób o nieposzlakowanej przeszłości, odznaczających się wysokimi zaletami społeczno-etycznymi. Kontrolerami społecznymi, obok robotników, powinni być pracownicy umysłowi i renciści.
2. Kontrolę zarządza właściwa dla danego terenu instancja związków zawodowych (wojewódzka lub powiatowa komisja związków zawodowych) po porozumieniu z prezydium właściwej rady narodowej lub organem Państwowej Inspekcji Handlowej.
3. Kontrola może być przeprowadzona z inicjatywy instancji związkowej lub innej organizacji społecznej, komitetu blokowego albo kontrolera społecznego.
§  3. Kontroli podlegają uspołecznione i nie uspołecznione jednostki handlowe, gastronomiczne i usługowe (§ 1 ust. 4).
§  4.
1. Organizację kontroli, a w szczególności sposób powoływania kontrolerów społecznych oraz tworzenia grup kontrolerów społecznych i zlecanie im zadań kontrolnych, określi Centralna Rada Związków Zawodowych.
2. Zakres i metody pracy kontrolerów społecznych, sposób załatwiania wniosków pokontrolnych oraz inne sprawy związane z funkcjonowaniem kontroli określi Centralna Rada Związków Zawodowych w porozumieniu z Ministrami Handlu Wewnętrznego oraz Gospodarki Komunalnej, Przewodniczącym Komitetu Drobnej Wytwórczości i zarządami właściwych centralnych związków spółdzielczych.
3. Tryb współdziałania kontrolerów społecznych, z Państwową Inspekcją Handlową, a w szczególności włączania kontrolerów społecznych do inspekcji przeprowadzanych przez organy Państwowej Inspekcji Handlowej, regulują odrębne przepisy.
§  5.
1. Kontrola społeczna może być wykonywana doraźnie lub okresowo.
2. Kontrole przeprowadzane są co najmniej dwuosobowo.
§  6. Kontrolerzy społeczni wykonują funkcje w godzinach wolnych od pracy zawodowej. W wypadkach ściśle określonych w instrukcji Centralnej Rady Związków Zawodowych kontrola może być przeprowadzona w godzinach pracy zawodowej kontrolera. Zwolnienie kontrolera na ten okres odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami na wniosek powiatowej lub wojewódzkiej komisji związków zawodowych.
§  7. Dokumenty upoważniające do przeprowadzenia kontroli i dokumenty niezbędne do wykonywania czynności kontrolnych wydają na wniosek właściwej instancji związkowej właściwe organy prezydiów rad narodowych lub organy Państwowej Inspekcji Handlowej.
§  8. Kierownicy kontrolowanych jednostek obowiązani są zapewnić warunki umożliwiające sprawne wykonanie czynności przez kontrolerów społecznych.
§  9. Przy wykonywaniu kontroli w jednostkach spółdzielczych należy zapewnić współudział samorządu spółdzielczego na zasadach określonych w instrukcji Centralnej Rady Związków Zawodowych, uzgodnionej z zarządami właściwych centralnych związków spółdzielczych.
§  10. Kontrolerzy społeczni są obowiązani objąć swoimi wnioskami pokontrolnymi również uzasadnione postulaty załóg kontrolowanych jednostek, dotyczące polepszenia działalności oraz warunków pracy w tych jednostkach.
§  11. Właściwe instancje związkowe powinny być zawiadamiane o sposobie załatwienia wniosków pokontrolnych.
§  12.
1. Instancje związkowe w porozumieniu z innymi organizacjami społecznymi (komitetami Frontu Jedności Narodu, Ligą Kobiet itp.) oraz komisjami rad narodowych powinny organizować spotkania z konsumentami w obecności przedstawicieli właściwych organizacji handlu, gastronomii i usług oraz przedstawicieli właściwych organów prezydiów rad narodowych, w celu omówienia sposobów wykorzystania wyników kontroli społecznej.
2. Rady zakładowe powinny popularyzować osiągnięcia kontrolerów społecznych, informując załogi o wykorzystaniu ich pracy kontrolnej dla poprawy funkcjonowania jednostek handlu, przemysłu gastronomicznego i usług.
§  13.
1. Minister Handlu Wewnętrznego oraz właściwe organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) zapewnią fachowy instruktaż i pomoc w organizacji kontroli społecznej.
2. Minister Handlu Wewnętrznego wyznaczy spośród pracowników Państwowej Inspekcji Handlowej stałych pracowników do ścisłej współpracy z wojewódzkimi (powiatowymi) komisjami związków zawodowych w sprawach kontroli społecznej.
§  14. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrom Handlu Wewnętrznego oraz Gospodarki Komunalnej, Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości, prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), zarządom głównym związków zawodowych oraz wojewódzkim komisjom związków zawodowych.
§  15. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.