§ 7. - Spis inżynierów i techników. - M.P.1950.A-93.1166 - OpenLEX

§ 7. - Spis inżynierów i techników.

Monitor Polski

M.P.1950.A-93.1166

Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1950 r.
§  7.
1.
Przepisy niniejszego zarządzenia nie dotyczą:
1)
zawodowych wojskowych i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa,
2)
osób zatrudnionych w zakładach pracy pozostających w zarządzie lub pod nadzorem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Bezpieczeństwa Publicznego, oraz
3)
osób zatrudnionych w zakładach pracy, wskazanych przez właściwe władze naczelne, jeżeli w okresie spisowym nie przestali być zawodowymi wojskowymi, funkcjonariuszami służby bezpieczeństwa, albo nie utraciły zatrudnienia w zakładach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3.
2.
Tryb i zasady przeprowadzenia spisu osób, wymienionych w ust. 1, określą osobne przepisy.