Specjalne kasy poborowe w państwowych biurach notarialnych i zakres czynności tych kas.

Monitor Polski

M.P.1979.2.14

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 stycznia 1979 r.
w sprawie specjalnych kas poborowych w państwowych biurach notarialnych i zakresu czynności tych kas.

Na podstawie § 121 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1972 r. w sprawie ogólnych zasad rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 56, poz. 300) zarządza się, co następuje:
1.
W każdym państwowym biurze notarialnym prowadzi się specjalną kasę poborową.
2.
Jeżeli państwowe biuro notarialne podzielone zostało na sekcje, specjalną kasę poborową prowadzi się w każdej sekcji.
Czynności kasowe wykonuje kierownik biura lub wyznaczony przez niego notariusz, a w sekcjach - notariusz kierujący sekcją.
Państwowe biura notarialne (sekcje) pobierają wynikające z ich zakresu działania należności, w szczególności:
a)
opłatę skarbową,
b)
podatek od spadków i darowizn,
c)
przedpłaty na podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej,
d)
opłaty za dokonane czynności notarialne,
e)
zwrot kosztów przejazdów służbowych notariusza,
f)
opłaty sądowe,
g)
zwrot kosztów ksiąg wieczystych.
1.
Wszelkie pobrane od stron należności (§ 3) gotówką wpisuje się do repertorium A lub do repertorium P, przewidzianych w przepisach o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych.
2.
Każde państwowe biuro notarialne nie podzielone na sekcje i każda sekcja w biurze podzielonym na sekcje prowadzą tylko jedno repertorium A i jedno repertorium P.
3.
Państwowe biura notarialne (sekcje) wydają na każdą wpłatę przyjętą gotówką pokwitowanie z kwitariusza przychodowego (K-103) przewidzianego w przepisach dotyczących udokumentowania operacji kasowych w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
1.
Państwowe biura notarialne (sekcje) wpłacają wszelkie pobrane gotówką należności do właściwego oddziału banku lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na odpowiedni rachunek bankowy.
2.
Należności zaliczane na dochody budżetu terenowego [§ 3 lit. a), b), c)] państwowe biura notarialne (sekcje) wpłacają na rachunek dochodów budżetowych właściwej miejscowo rady narodowej stopnia podstawowego.
3.
Należności zaliczane na dochody budżetu centralnego w części dotyczącej Ministerstwa Sprawiedliwości państwowe biura notarialne (sekcje) wpłacają:
a)
należności określone w § 3 lit. d), e), g) - na rachunek dochodów budżetowych właściwego sądu wojewódzkiego,
b)
należności określone w § 3 lit. f) - na rachunek dochodów budżetowych właściwego sądu rejonowego.
1.
Wpłaty, o których mowa w § 5, powinny być dokonywane do dnia 16 każdego miesiąca, jeżeli chodzi o należności pobrane od dnia 1 do 15 tego miesiąca, oraz ostatniego dnia miesiąca, jeżeli chodzi o należności pobrane od dnia 16 do końca miesiąca; jeżeli jednak suma pobranych należności przekroczy kwotę 10.000 zł, wpłata powinna być dokonana najpóźniej w dniu następnym.
2.
Należności pobrane w ostatnich dniach roku powinny być wpłacone w ostatnim dniu tego roku.
1.
Wpłaty na rachunki wymienione w § 5 ust. 2 i 3 powinny być dokonywane z zachowaniem obowiązującej klasyfikacji dochodów budżetowych za pomocą oddzielnych dla każdego rodzaju należności dowodów wpłaty.
2.
Na dowodzie wpłaty przedpłat na podatek dochodowy należy wymienić imię, nazwisko (nazwę) i adres strony, od której pobrano przedpłatę, jak również wysokość tej przedpłaty.
3.
Pokwitowania na wpłacone przez państwowe biuro notarialne (sekcję) kwoty należy przechowywać dla celów kontroli w kolejności dokonywanych wpłat, w sposób określony dla przechowywania dowodów księgowych.
W repertorium A lub repertorium P należy w odpowiedniej rubryce odnotowywać kwoty wpłacone na rachunki poszczególnych dysponentów i daty wpłat.
1.
Państwowe biura notarialne występujące w charakterze punktów detalicznej sprzedaży znaków wartościowych stosują przepisy instrukcji Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1951 r. w sprawie dystrybucji znaków wartościowych (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-75, poz. 1037, z 1953 r. Nr A-6, poz. 70, z 1954 r. Nr A-32, poz. 475, z 1960 r. Nr 76, poz. 355, z 1971 r. Nr 13, poz. 101 i z 1972 r. Nr 53, poz. 287).
2.
Przepisy instrukcji wymienionej w ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie do dystrybucji znaków opłaty notarialnej.
Sposób sporządzania zestawień miesięcznych obrotów należności pobranych gotówką określają odrębne przepisy.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1951 r. w sprawie ustanowienia specjalnych kas poborowych w państwowych biurach notarialnych i zakresu czynności tych kas (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-13, poz. 148 i Nr A-50, poz. 682, z 1955 r. Nr 51, poz. 526 i z 1956 r. Nr 27, poz. 375).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1979 r.