§ 12. - Służba pracownicza w państwowych jednostkach organizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1973.53.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1982 r.
§  12.
Ilekroć w uchwale jest mowa o ministrach, należy przez to rozumieć także kierowników urzędów centralnych.