§ 11. - Służba pracownicza w państwowych jednostkach organizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1973.53.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1982 r.
§  11.
1.
Ministrowie: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej określą w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych zadania i organizację służby pracowniczej w podległych i nadzorowanych jednostkach.
2.
Właściwi ministrowie określą zadania i organizację służby pracowniczej w podległych im placówkach i zakładach pracy za granicą z uwzględnieniem szczególnych warunków pracy.