Służba pracownicza w państwowych jednostkach organizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1973.53.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1982 r.

UCHWAŁA NR 250
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 1973 r.
w sprawie służby pracowniczej w państwowych jednostkach organizacyjnych.

W celu usprawnienia organizacji i funkcjonowania służby zajmującej się sprawami pracowniczymi Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Uchwała określa zasady organizacji i zadania służby pracowniczej w państwowych jednostkach organizacyjnych, zwanych dalej "zakładami pracy", z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Zasady organizacji i zadania służby pracowniczej w przedsiębiorstwach działających na podstawie ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122) określają regulaminy organizacyjne.
3.
Zasady organizacji i zadania służby pracowniczej w ministerstwach (urzędach centralnych) oraz terenowych organach administracji państwowej określają odrębne przepisy.
Służbę pracowniczą tworzą komórki organizacyjne lub stanowiska pracy do spraw osobowych, kształcenia i dokształcania, socjalnych i bytowych oraz analiz społecznych.
W zależności od wielkości zakładu pracy i zakresu spraw pracowniczych zaleca się:
1)
utworzenie w zakładzie pracy jednej komórki (stanowiska pracy) do spraw pracowniczych lub zespołu komórek organizacyjnych stanowiących służbę pracowniczą,
2)
podporządkowanie komórek organizacyjnych (stanowisk pracy) lub zespołu komórek, o których mowa w pkt 1, kierownikowi zakładu pracy lub jednemu z jego zastępców.
1.
Do zadań służby pracowniczej należy w szczególności:
1)
inicjowanie i realizowanie polityki kadrowej, socjalnej i płacowej zakładu pracy,
2)
prowadzenie obsługi spraw osobowych i socjalnych załóg oraz informowanie o prawach i obowiązkach pracowniczych,
3)
współdziałanie z innymi służbami, organizacjami i komisjami społecznymi oraz politycznymi działającymi w zakładzie pracy w dziedzinie rozwiązywania spraw pracowniczych i zapobiegania powstawaniu konfliktów indywidualnych i zbiorowych.
2.
Służba pracownicza, realizując zadania polityki społecznej w zakresie spraw pracowniczych, współdziała z wydziałami zatrudnienia i spraw socjalnych terenowych organów administracji państwowej.
W służbie pracowniczej należy zatrudniać pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zwłaszcza osoby z wykształceniem wyższym w dziedzinie ekonomiki pracy i polityki społecznej, prawa i administracji, psychologii, socjologii, pedagogiki, oraz osoby, które ukończyły średnie studia zawodowe lub szkołę policealną.
(skreślony).
Zobowiązuje się kierowników zakładów pracy do:
1)
przeprowadzenia weryfikacji pracowników służby pracowniczej zatrudnionych w dniu wejścia w życie uchwały,
2) 6
sukcesywnego dokonywania wymiany pracowników służby pracowniczej nie spełniających wymagań w zakresie kwalifikacji na pracowników o kwalifikacjach wymienionych w § 5.
1.
Pracownicy służby pracowniczej na stanowiskach kierowniczych lub specjalistów podlegają obowiązkowi dokształcania i doskonalenia kwalifikacji według zasad określonych w przepisach szczególnych.
2. 7
(skreślony).
(skreślony).
(skreślony).
1.
Ministrowie: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej określą w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych zadania i organizację służby pracowniczej w podległych i nadzorowanych jednostkach.
2.
Właściwi ministrowie określą zadania i organizację służby pracowniczej w podległych im placówkach i zakładach pracy za granicą z uwzględnieniem szczególnych warunków pracy.
Ilekroć w uchwale jest mowa o ministrach, należy przez to rozumieć także kierowników urzędów centralnych.
Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym oraz społecznym zastosowanie przepisów uchwały w podległych zakładach pracy.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1967 r. w sprawie organizacji i metod pracy w zakresie spraw osobowych (Monitor Polski Nr 29, poz. 135),
2)
zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie organizacji i metod pracy w zakresie spraw osobowych (Monitor Polski Nr 35, poz. 166),
3)
wytyczne nr 23 Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 września 1970 r. w sprawie przeprowadzania przez zakłady pracy rocznych analiz i ocen wykorzystania kwalifikacji kadr w przemyśle (Dziennik Urzędowy Komitetu Pracy i Płac Nr 5, poz. 8),
4)
§ 14 ust. 2 pkt 2 oraz § 18 ust. 1 pkt 2 wytycznych w sprawie prac nad postępem ekonomicznym w gospodarce uspołecznionej, stanowiących załącznik do uchwały nr 224 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie postępu ekonomicznego w gospodarce uspołecznionej i organizacji służb ekonomicznych (Monitor Polski Nr 55, poz. 260),
5)
§ 5 uchwały nr 110 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1973 r. w sprawie zasad przyjmowania pracowników do pracy oraz racjonalizacji zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy (Monitor Polski Nr 22, poz. 130).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 1974 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 10

(skreślony)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 11

(skreślony)

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 2 sierpnia 1982 r. (M.P.82.19.165) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 sierpnia 1982 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 2 sierpnia 1982 r. (M.P.82.19.165) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 sierpnia 1982 r.
3 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 2 sierpnia 1982 r. (M.P.82.19.165) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 sierpnia 1982 r.
4 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały z dnia 2 sierpnia 1982 r. (M.P.82.19.165) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 sierpnia 1982 r.
5 § 6 skreślony przez § 1 pkt 5 uchwały z dnia 2 sierpnia 1982 r. (M.P.82.19.165) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 sierpnia 1982 r.
6 § 7 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały z dnia 2 sierpnia 1982 r. (M.P.82.19.165) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 sierpnia 1982 r.
7 § 8 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 7 uchwały z dnia 2 sierpnia 1982 r. (M.P.82.19.165) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 sierpnia 1982 r.
8 § 9 skreślony przez § 1 pkt 8 uchwały z dnia 2 sierpnia 1982 r. (M.P.82.19.165) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 sierpnia 1982 r.
9 § 10 skreślony przez § 1 pkt 8 uchwały z dnia 2 sierpnia 1982 r. (M.P.82.19.165) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 sierpnia 1982 r.
10 Załącznik nr 1 skreślony przez § 1 pkt 9 uchwały z dnia 2 sierpnia 1982 r. (M.P.82.19.165) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 sierpnia 1982 r.
11 Załącznik nr 2 skreślony przez § 1 pkt 9 uchwały z dnia 2 sierpnia 1982 r. (M.P.82.19.165) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 sierpnia 1982 r.