Monitor Polski

M.P.2016.788

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2016 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r.,
podpisana w Warszawie dnia 16 marca 2016 r.

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowackiej (zwane dalej "Umawiającymi się Stronami"), pragnąc dokonać zmian w umowie o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r.,

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ  1

W umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

"2) określenie "dokument o wykształceniu oraz o nadaniu stopni":

a) w Rzeczypospolitej Polskiej oznacza: świadectwo dojrzałości, dyplomy ukończenia studiów, dyplomy nadania stopni naukowych "doktor" i "doktor sztuki",

b) w Republice Słowackiej oznacza: świadectwo egzaminu maturalnego, dyplom absolwenta i świadectwo o udziale w egzaminie, dyplom, dodatek do dyplomu i świadectwo zdania egzaminu państwowego,";

2) w art. 6 uchyla się ust. 2. Znosi się oznaczenie ust. 1.
3) uchyla się art. 7 i 8;
4) po art. 8 dodaje się art. 8a:

"Artykuł 8a.

1. Uznawania dokumentów o wykształceniu, nadaniu stopni i tytułów naukowych, których niniejsza umowa nie dotyczy, dokonuje się na podstawie prawa wewnętrznego Umawiających się Stron.

2. Uznawanie kwalifikacji zawodowych i prawa do wykonywania zawodu regulują przepisy prawa wewnętrznego każdej z Umawiających się Stron.";

5) uchyla się art. 10;
6) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwestie wynikające z niniejszej Umowy a wymagające uzgodnień będą rozstrzygane przez komisję specjalistów złożoną z sześciu przedstawicieli, po trzech delegowanych przez każdą z Umawiających się Stron. Członków komisji powołują ministrowie właściwi do spraw szkolnictwa wyższego Umawiających się Stron. Lista specjalistów zostanie przekazana drugiej Stronie drogą dyplomatyczną.";

7) Załącznik otrzymuje brzmienie

"ZAŁĄCZNIK

TABELA PORÓWNAWCZA

Rzeczpospolita PolskaRepublika Słowacka
świadectwo dojrzałościvysvedćenie o maturitnej skúške
licencjat (lic.)bakalár (Bc.)
licencjat pielęgniarstwa (lic.)
licencjat położnictwa (lic.)
inżynier (inż.)
inżynier architekt (inż. arch.)
inżynier architekt krajobrazu (inż. arch.)
inżynier pożarnictwa (inż.)
magister (mgr)magister (Mgr.)
magister pielęgniarstwa (mgr)
magister położnictwa (mgr)
magister inżynier (mgr inż.)inžinier (Ing.)
magister inżynier architekt (mgr inż. arch.)inžinier architekt (Ing. arch.)
magister inżynier architekt krajobrazu (mgr inż. arch.)
magister inżynier pożarnictwa (mgr inż.)
magister farmacji (mgr)magister (Mgr.)
magister sztuki (mgr)magister umenia (Mgr. art.)
lekarz (lek.)doktor všeobecného lekárstva (MUDr.)
lekarz stomatolog (lek.)doktor zubného lekárstva (MDDr.)
lekarz dentysta (lek.)doktor zubného lekárstva (MDDr.)
lekarz weterynarii (lek.)doktor veterinárskeho lekárstva (MVDr.)
doktor (dr)doktor (philosophiae doctor, PhD.)
doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego (dr)doktor (philosophiae doctor, PhD.)
doktor sztuki (dr)doktor umenia (artis doctor, ArtD.)

"

ARTYKUŁ  2

Niniejsza umowa podlega zatwierdzeniu zgodnie z prawem wewnętrznym Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po doręczeniu noty późniejszej.

Sporządzono w Warszawie dnia 16.03.2016 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim i słowackim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.