Monitor Polski

M.P.2017.240

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 sierpnia 2014 r.

UMOWA
podpisana w Bratysławie dnia 16 maja 2014 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy obronnej,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowackiej, zwane dalej razem "Sygnatariuszami" i osobno "Sygnatariuszem";

Dążąc do wzmocnienia łączących ich serdecznych i sąsiedzkich relacji;

Uznając potrzebę działania na rzecz trwałego umacniania pokoju i wzajemnego zaufania na świecie;

Biorąc pod uwagę znaczenie wzajemnej współpracy obronnej;

Działając zgodnie ze swoim prawem i uregulowaniami wewnętrznymi oraz prawem międzynarodowym;

Szanując swoje międzynarodowe zobowiązania polityczne;

Wzmacniając swoją współpracę w zakresie obronności i bezpieczeństwa w ramach Unii Europejskiej, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Grupy Wyszehradzkiej;

Uwzględniając w szczególności:

- Kartę Narodów Zjednoczonych i Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, sporządzone w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 roku, zwane dalej razem "Kartą Narodów Zjednoczonych";

- Umowę między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącą statusu ich sił zbrojnych, sporządzoną w Londynie dnia 19 czerwca 1951 roku, zwaną dalej "Umową NATO SOFA";

- Konwencję wiedeńską o prawie traktatów, sporządzoną w Wiedniu dnia 23 maja 1969 roku;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1
1.  Niniejsza Umowa ustanawia ramy wzajemnej współpracy obronnej Sygnatariuszy.
2.  Organami odpowiedzialnymi za wykonywanie niniejszej Umowy będą: Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej w imieniu Rządu Republiki Słowackiej.
Artykuł  2

Dla celów niniejszej Umowy, pojęcie:

1) "Sygnatariusz przyjmujący" oznacza Sygnatariusza, który przyjmuje na swoim terytorium personel Sygnatariusza wysyłającego dla celów działań na mocy niniejszej Umowy;
2) "Sygnatariusz wysyłający" oznacza Sygnatariusza, który wysyła swój personel na terytorium Sygnatariusza przyjmującego dla celów działań na mocy niniejszej Umowy.
Artykuł  3

Wzajemna współpraca obronna Sygnatariuszy będzie dotyczyć następujących obszarów:

1) zastosowanie wojskowych systemów łączności i informatyki;
2) wykorzystywanie badań naukowych na potrzeby sił zbrojnych;
3) bojowe działania poszukiwawczo-ratownicze;
4) polityka i planowanie obronne;
5) wsparcie logistyczne sił zbrojnych;
6) wojskowa kryptologia;
7) szkolnictwo wojskowe;
8) inżynieria wojskowa;
9) policja wojskowa;
10) historia wojskowości i muzea wojskowe;
11) infrastruktura wojskowa;
12) medycyna wojskowa i wojskowe wsparcie medyczne;
13) wojskowa normalizacja, kontrola jakości i kodyfikacja;
14) wojskowe operacje zagraniczne;
15) wojskowa prasa i public relations;
16) wojskowe operacje psychologiczne;
17) wojskowa polityka społeczna;
18) szkolenie wojskowe i ćwiczenia wojskowe;
19) transport wojskowy wszystkich poziomów;
20) ochrona przed bronią masowego rażenia;
21) ochrona środowiska naturalnego w związku z zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku operacji wojskowych;
22) badania, rozwój, produkcja sprzętu wojskowego i zaopatrywanie w ten sprzęt oraz współpraca przemysłów obronnych;
23) operacje wojsk specjalnych.
Artykuł  4

Wzajemna współpraca obronna Sygnatariuszy będzie realizowana w następujących formach:

1) pokazy sprzętu wojskowego;
2) wymiana eksponatów zgromadzonych przez muzea wojskowe;
3) wymiana informacji, dokumentacji i materiałów;
4) wspólne programy naukowe;
5) wspólne programy techniczne w zakresie produkcji, testowania, modernizacji i pozyskiwania sprzętu wojskowego;
6) oficjalne i robocze wizyty delegacji;
7) udział personelu wojskowego i cywilnego w dwustronnych i wielostronnych ćwiczeniach wojskowych;
8) udział personelu wojskowego i cywilnego w wojskowych imprezach kulturalnych i zawodach sportowych;
9) udział personelu wojskowego i cywilnego w kursach, konferencjach, studiach, stażach, szkoleniach i sympozjach organizowanych przez szkoły i uczelnie wojskowe;
10) wizyty wojskowych statków powietrznych.
Artykuł  5
1.  W celu planowania działań, które będą podejmowane na mocy niniejszej Umowy, organy, o których mowa w artykule 1 ustęp 2, mogą sporządzać roczne plany wzajemnej współpracy. Plany takie będą określać poszczególne działania, ich czas i miejsce, liczbę zaangażowanych uczestników oraz inne niezbędne informacje.
2.  Sposoby akceptowania i zmieniania planów, o których mowa w ustępie 1, będą uzgadniane z należytym wyprzedzeniem, indywidualnie w każdym przypadku.
Artykuł  6

Ochrona informacji niejawnych wymienianych między Sygnatariuszami w ramach wzajemnej współpracy obronnej będzie określona przepisami obowiązującej umowy o wzajemnej ochronie informacji niejawnych.

Artykuł  7
1.  Z zastrzeżeniem ustępu 2, finansowanie działań podejmowanych na podstawie niniejszej Umowy będzie odbywać się zgodnie z następującymi zasadami:
1) Sygnatariusz przyjmujący zapewni transport wewnętrzny oraz program kulturalny i pokryje ich koszty;
2) Sygnatariusz wysyłający zapewni podróż do terytorium Sygnatariusza przyjmującego i z powrotem oraz zakwaterowanie i wyżywienie, obejmujące 3 posiłki dziennie dla każdej osoby, a także pokryje koszty tej podróży, zakwaterowania i wyżywienia;
2.  W razie wizyt na wysokim szczeblu pod przewodnictwem ministrów albo szefów sztabów, wszystkie wydatki mogą być pokrywane indywidualnie w każdym przypadku. Sposoby podziału kosztów takich wizyt będą uzgadniane z należytym wyprzedzeniem.
Artykuł  8

Podczas czasowego rozmieszczenia na terytorium Sygnatariusza przyjmującego status prawny personelu wojskowego i cywilnego Sygnatariusza wysyłającego będzie określony przepisami Umowy NATO SOFA.

Artykuł  9
1.  Wyłącznie dla celów danego projektu oraz zgodnie z prawem i uregulowaniami wewnętrznymi Sygnatariusza przyjmującego niezbędne obiekty wojskowe Sygnatariusza przyjmującego, wraz z infrastrukturą zostaną udostępnione personelowi wojskowemu i cywilnemu Sygnatariusza wysyłającego.
2.  Jakiekolwiek ograniczenia w zakresie ochrony odnoszące się do obiektów i infrastruktury, o której mowa w ustępie 1, będą przedmiotem uprzednich uzgodnień poczynionych z wyprzedzeniem.
Artykuł  10
1.  Podczas wykorzystywania wojskowego statku powietrznego w czasie działań podejmowanych na mocy niniejszej Umowy Sygnatariusz wysyłający będzie ponosić pełną odpowiedzialność za stan techniczny tego statku powietrznego oraz jego uzbrojenia i urządzeń.
2.  W razie wypadku z udziałem wojskowego statku powietrznego dochodzenie techniczne na miejscu wypadku będzie przeprowadzone zgodnie z prawem i uregulowaniami wewnętrznymi Sygnatariusza przyjmującego, wspólnie z właściwymi organami Sygnatariusza wysyłającego. Wszystkie dane i stosowne informacje w sprawie wypadku będą niezwłocznie dostarczone Sygnatariuszowi wysyłającemu.
3.  Eksperci wyznaczeni przez Sygnatariusza wysyłającego będą uprawnieni do udziału w dochodzeniu technicznym i do dostępu do miejsca wypadku. Na pisemne żądanie Sygnatariusza wysyłającego Sygnatariusz przyjmujący może ich upoważnić do częściowego przeprowadzenia dochodzenia technicznego.
4.  Sygnatariusz wysyłający będzie miał prawo do przeprowadzenia swojego własnego dochodzenia technicznego wypadku z udziałem jej wojskowego statku powietrznego, jeżeli wypadek ten miał miejsce na terytorium Sygnatariusza przyjmującego.
Artykuł  11
1.  Każda sytuacja, która może prowadzić do powstania sporu między Sygnatariuszami dotyczącego interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, będzie niezwłocznie konsultowana między nimi w przyjazny i ugodowy sposób.
2.  Spory, o których mowa w ustępie 1, będą rozstrzygane między Sygnatariuszami wyłącznie w drodze negocjacji.
Artykuł  12
1.  Niniejsza Umowa wejdzie w życie z dniem, w którym Sygnatariusze wymienią noty dyplomatyczne powiadamiające o wypełnieniu swoich właściwych procedur wewnętrznych, niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy w życie.
2.  Niniejsza Umowa pozostanie w mocy przez czas nieokreślony.
3.  Niniejsza Umowa może być zmieniona w drodze pisemnej, w dowolnym czasie. Zmiany będą wchodzić w życie zgodnie z procedurą określoną w ustępie 1.
4.  Każdy z Sygnatariuszy może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym czasie, w drodze noty dyplomatycznej. W takim przypadku niniejsza Umowa zostanie uznana za wygasłą po upływie stu osiemdziesięciu dni od otrzymania wyżej wymienionej noty przez jednego z Sygnatariuszy.
5.  Niezwłocznie po wejściu niniejszej Umowy w życie Sygnatariusz, na którego terytorium została ona podpisana, podejmie niezbędne działania zmierzające do jej rejestracji w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych na podstawie artykułu 102 ustęp 1 Karty Narodów Zjednoczonych.
6.  Z dniem wejścia niniejszej Umowy w życie, utraci moc Porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie wojskowej, sporządzone w Bratysławie dnia 9 czerwca 1993 roku.
7.  Wzajemna współpraca obronna Sygnatariuszy dotycząca obszarów, o których mowa w artykule 3 i realizowana w formach określonych w artykule 4 może być rozwijana w drodze odrębnych umów.

Podpisano w Bratysławie dnia 16 maja 2014 roku w dwóch egzemplarzach w językach polskim, słowackim i angielskim. W razie jakiejkolwiek rozbieżności w ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.