Słowacja-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej. Bratysława.2000.03.23.

Monitor Polski

M.P.2002.6.123

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 października 2001 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej,
sporządzona w Bratysławie dnia 23 marca 2000 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Słowackiej, dalej zwane Umawiającymi się Stronami,
- kierując się postanowieniami Układu między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy, podpisanego w Krakowie dnia 6 października 1991 r.,

- dążąc do wszechstronnego rozwijania i pogłębiania dobrosąsiedzkiej współpracy,

- pragnąc przyczynić się do rozwoju współpracy kulturalnej i naukowej,

- ożywione pragnieniem wniesienia swego wkładu do budowy jedności kulturalnej,

- opierając się na bogatych doświadczeniach we wzajemnej współpracy,

- uwzględniając szczególnie korzystne warunki rozwoju współpracy wynikające z bezpośredniego sąsiedztwa i pokrewieństwa językowego,

postanowiły, co następuje:

Umawiające się Strony będą rozwijać współpracę kulturalną, opierając się na nieskrępowanym przepływie wartości kulturowych, tworząc warunki do bezpośredniej współpracy między twórcami, instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi.

Umawiające się Strony, mając na względzie wzajemne potrzeby i życzenia, dążyć będą do upowszechniania najbardziej wartościowych pozycji twórczości literackiej, muzycznej, dramatycznej, plastycznej, filmowej, telewizyjnej.

Umawiające się Strony będą popierać zainteresowanie dziedzictwem kulturalnym i współczesnymi osiągnięciami w dziedzinie kultury państwa drugiej Umawiającej się Strony.

W tym celu Umawiające się Strony będą popierać nowe inicjatywy i formy wszechstronnej współpracy kulturalno-naukowej, podejmowane przez państwowe, społeczne i prywatne instytucje, organizacje i stowarzyszenia oraz osoby fizyczne na rzecz wzajemnego poznania i zbliżenia, zmierzające między innymi do tworzenia wspólnych organizacji kulturalnych i naukowych, fundacji oraz prowadzenia wspólnych badań naukowych i przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych.

Umawiające się Strony będą popierać i ułatwiać działalność ośrodków kultury i informacji (Instytutów) drugiej Umawiającej się Strony na terytorium swojego państwa, stwarzając możliwie najlepsze warunki i zapewniając niezbędne ułatwienia w sferze prawnej i organizacyjnej.

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie teatru i twórczości dramatycznej. W tym celu będą zwracać szczególną uwagę na:

a) prezentację wybitnych osiągnięć dramaturgii państwa drugiej Umawiającej się Strony, ze szczególnym uwzględnieniem autorów współczesnych,

b) bezpośrednią współpracę pomiędzy teatrami dramatycznymi i lalkowymi, a szczegóły takiej współpracy będą ustalać bezpośrednio zainteresowane teatry,

c) bezpośrednią współpracę twórców, grup i zespołów eksperymentalnych,

d) organizowanie dwustronnych i wielostronnych sympozjów i spotkań poświęconych dramaturgii,

e) udział obserwatorów (twórców, krytyków i tłumaczy) w ważniejszych imprezach i międzynarodowych festiwalach teatralnych organizowanych w państwach obu Umawiających się Stron,

f) wzajemną wymianę informacji między organizacjami autorskimi i specjalistycznymi czasopismami teatralnymi,

g) gościnne występy polskich i słowackich teatrów profesjonalnych na znaczących imprezach i festiwalach międzynarodowych organizowanych w państwach obu Umawiających się Stron.

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie muzyki obejmującą w szczególności:

a) wykonywanie utworów kompozytorów państwa drugiej Umawiającej się Strony przez miejscowe zespoły oraz solistów,

b) bezpośrednią współpracę zespołów muzycznych państw obu Umawiających się Stron, które prezentować będą utwory ze wszystkich gatunków muzycznych,

c) udział orkiestr, zespołów muzycznych, dyrygentów i solistów - ze szczególnym uwzględnieniem początkujących twórców i wykonawców - w międzynarodowych festiwalach muzycznych i konkursach organizowanych w państwie drugiej Umawiającej się Strony,

d) wymianę solistów, zespołów artystycznych, dyrygentów, reżyserów i scenografów, realizowaną na zasadach komercyjnych przez agencje artystyczne, jak i na podstawie bezpośrednich kontaktów instytucji muzycznych,

e) wymianę teoretyków i krytyków muzycznych w celu bliższego poznania tradycji muzycznych państw obu Umawiających się Stron,

f) bezpośrednią współpracę między organizacjami i towarzystwami muzycznymi obu krajów.

Umawiające się Strony dołożą starań, aby w repertuarze orkiestr symfonicznych i zespołów operowych były prezentowane utwory kompozytorów państwa drugiej Umawiającej się Strony.

Umawiające się Strony będą popierać rozwój współpracy i wymianę doświadczeń pomiędzy placówkami muzealnymi oraz instytucjami zajmującymi się ochroną i ewidencjonowaniem dóbr kultury. Będą także popierać związane z tym wspólne inicjatywy, takie jak konferencje, sympozja, wystawy, stałe konsultacje i wymiana doświadczeń w zakresie prawa oraz praktyki ochrony dóbr kultury, ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania nielegalnego wywozu dzieł sztuki za granicę. Placówki te będą wymieniać specjalistów na pobyty studyjne, materiały naukowe i informacje oraz wystawy.

Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między instytucjami zajmującymi się ochroną i konserwacją zabytków.

Umawiające się Strony będą popierać prezentacje sztuki plastycznej, wzornictwa i architektury w ramach bezpośredniej i międzynarodowej współpracy między muzeami i galeriami, wymianę wizyt artystów plastyków, krytyków i historyków sztuki oraz architektów, jak również ich udział w sympozjach międzynarodowych organizowanych w państwach obu Umawiających się Stron.

Umawiające się Strony zobowiązują się do świadczenia wzajemnej pomocy w zakresie ochrony, konserwacji i zapewnienia integralności dziedzictwa kulturalnego.

Umawiające się Strony podejmą działania na rzecz identyfikacji, ewidencji i opracowania naukowego dóbr kultury polskiej znajdujących się na terytorium Republiki Słowackiej oraz dóbr kultury słowackiej znajdujących się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Umawiające się Strony uzgadniają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium państwa jednej z Umawiających się Stron i nielegalnie wwiezione na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony podlegają zwrotowi.

Umawiające się Strony będą popierać i rozwijać współpracę w dziedzinie amatorskiej twórczości artystycznej i kultury ludowej przez:

a) wymianę specjalistów z różnych dziedzin związanych ze społecznym ruchem kulturalnym w celu wymiany doświadczeń,

b) udział zespołów amatorskich, obserwatorów, jurorów, wystaw, filmów itp. w imprezach międzynarodowych (na zaproszenie organizatorów i zgodnie z wymogami regulaminów imprez),

c) wymianę wydawnictw repertuarowych, metodycznych czasopism fachowych oraz specjalistów w warsztatach artystycznych między instytucjami zajmującymi się problemami upowszechniania kultury,

d) wymianę specjalistów z dziedziny kultury ludowej.

Umawiające się Strony będą popierać rozwój bezpośredniej współpracy bibliotek państwowych i innych oraz instytucji kulturalno-oświatowych.

Umawiające się Strony będą popierać współpracę między instytucjami wydawniczymi i księgarskimi obu państw.

Umawiające się Strony będą współpracować w zakresie promocji literatury pięknej i specjalistycznej na rynkach wydawniczych swoich państw, zwłaszcza będą popierać udział podmiotów działających w zakresie kultury wydawniczej w wybranych imprezach na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony.

Umawiające się Strony będą udzielać wszechstronnej pomocy tłumaczom, redaktorom specjalizującym się w przekładach i popularyzatorom kultury, popierając bezpośrednią współpracę między stowarzyszeniami i związkami twórczymi, oraz umożliwią realizację pobytów studyjnych i stypendialnych.

Obie Umawiające się Strony zobowiązują się do zaproszenia na swój koszt na festiwale literatury, targi książki lub inne imprezy kulturalne przynajmniej jednego autora w roku kalendarzowym.

Umawiające się Strony zapewnią odpowiednią i efektywną ochronę w zakresie własności intelektualnej oraz właściwe środki i procedury dla przestrzegania praw własności intelektualnej odpowiadające poziomem ochronie obowiązującej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Szczegółowe warunki i tryb takiej ochrony będą określone w oddzielnym porozumieniu między Umawiającymi się Stronami.

Każda z Umawiających się Stron uzna prawa autorskie i pokrewne do utworów, przysługujące obywatelom i instytucjom państwa drugiej Umawiającej się Strony oraz ich następcom prawnym, niezależnie od miejsca pierwszego opublikowania utworów i zapewni dla tych praw ochronę na tych samych warunkach, które określone są jej wewnętrznym prawodawstwem dla obywateli i instytucji jej własnego państwa.

Umawiające się Strony zobowiązują się ponadto do wzajemnego poszanowania praw autorskich i pokrewnych obywateli i instytucji ich państw zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

W szczególności standardy ochrony nie mogą być niższe niż standardy przewidziane w Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r. (Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.) i Międzynarodowej Konwencji o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, podpisanej 26 października 1961 r. w Rzymie.

Umawiające się Strony będą popierać realizację projektów podejmowanych w ramach programu Inicjatywy Środkowoeuropejskiej i Grupy Wyszehradzkiej.

Umawiające się Strony stworzą warunki dla działalności fundacji popularyzujących kulturę i sztukę państwa drugiej Umawiającej się Strony.

Umawiające się Strony będą popierać:

a) bezpośrednią współpracę filmowców, instytucji i organizacji filmowych,

b) realizację wspólnych filmów oraz świadczenie usług filmowych,

c) wzajemne zaproszenia do udziału w międzynarodowych imprezach filmowych i w krajowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony,

d) współpracę między filmotekami oraz wymianę materiałów informacyjno-reklamowych dotyczących sytuacji kina w każdym z państw Umawiających się Stron,

e) organizowanie na zasadach wzajemności tygodni przeglądów filmowych z udziałem delegacji.

Umawiające się Strony będą popierać współpracę między szkołami średnimi i uczelniami artystycznymi, zachęcając je do wymiany kadry pedagogicznej, grup uczniowskich i studenckich, wystaw, zespołów i spektakli warsztatowych. Warunki finansowe współpracy uzgadniane będą bezpośrednio przez zainteresowane placówki.

Umawiające się Strony będą popierać rozwój współpracy w dziedzinie nauki i edukacji, a w tym:

a) bezpośrednią współpracę między szkołami wyższymi, placówkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi,

b) prowadzenie wspólnych badań naukowych,

c) wymianę nauczycieli akademickich, pracowników naukowych i pedagogów na staże naukowe i specjalistyczne,

d) kierowanie studentów na studia pełne, częściowe i doktoranckie,

e) wymianę studentów na praktyki wakacyjne,

f) organizację wspólnych seminariów, konferencji i sympozjów naukowych,

g) zapraszanie nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w celu wygłaszania wykładów i odczytów,

h) nauczanie języków polskiego i słowackiego w szkołach średnich i uczelniach,

i) prowadzenie wspólnych badań nad problematyką etniczną.

Umawiające się Strony będą współdziałać na forum międzynarodowym w dziedzinie współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej oraz w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych o charakterze kulturalnym, naukowym i oświatowym.

Umawiające się Strony będą popierać prowadzenie wspólnych projektów badawczych, udostępnianie i wdrażanie ich wyników, wymianę pracowników naukowych, organizowanie wspólnych imprez naukowych, wymianę informacji i dokumentacji naukowej.

W tym celu obie Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między Akademiami Nauk oraz między instytucjami badawczymi obu Umawiających się Stron.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na udzielanie pomocy placówkom i uczonym prowadzącym badania nad językiem, literaturą, historią, kulturą i sztuką państwa drugiej Umawiającej się Strony.

Umawiające się Strony będą popierać współpracę towarzystw wiedzy powszechnej w Rzeczypospolitej Polskiej z odpowiednimi towarzystwami w Republice Słowackiej.

Umawiające się Strony będą wszechstronnie wspierać osoby należące do mniejszości polskiej na Słowacji i do mniejszości słowackiej w Polsce w działaniach na rzecz kultywowania ich języka, tradycji i kultury narodowej.

Umawiające się Strony będą stwarzać na swoim terytorium państwowym osobom należącym do mniejszości polskiej na Słowacji i do mniejszości słowackiej w Polsce odpowiednie możliwości nauczania ich języka narodowego, a także pobierania nauki w tym języku. W tym celu:

a) zapewnią możliwość nauczania języka i w języku mniejszości polskiej na Słowacji i słowackiej w Polsce w szkołach publicznych, umożliwiając - zgodnie z istniejącymi potrzebami - zatrudnianie w nich nauczycieli z państwa drugiej Umawiającej się Strony,

b) zapewnią opiekę merytoryczną i metodyczną przy modernizowaniu, doskonaleniu i poszerzaniu programów nauczania języka polskiego na Słowacji i słowackiego w Polsce, jako języków ojczystych,

c) będą popierać współpracę autorską w przygotowaniu dla mniejszości narodowych, polskiej na Słowacji i słowackiej w Polsce, podręczników, materiałów i pomocy dydaktycznych z zakresu nauczania ich języka, literatury, kultury, historii i geografii.

Umawiające się Strony będą wspierać wydawnictwa w języku mniejszości polskiej na Słowacji i słowackiej w Polsce oraz współpracę towarzystw i instytucji polskich i słowackich, prowadzących działalność wydawniczą w językach tych mniejszości.

Każda z Umawiających się Stron będzie przyjmować corocznie osoby należące do mniejszości narodowych z państwa drugiej Umawiającej się Strony na studia pełne lub częściowe, jak również na studia doktoranckie.

Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między swoimi Komitetami Narodowymi do spraw UNESCO.

Umawiające się Strony będą popierać swobodny wzajemny przepływ informacji o życiu politycznym, gospodarczym i naukowym państwa drugiej Umawiającej się Strony, poświęcając szczególną uwagę pogłębianiu i poszerzaniu informacji o państwie drugiej Umawiającej się Strony w procesie nauczania i wychowania młodzieży, w wydawnictwach encyklopedycznych, podręcznikach szkolnych i środkach masowego przekazu.

W tym celu Umawiające się Strony będą popierać współpracę między wydawnictwami i redakcjami obu państw oraz wymianę dziennikarzy, informacji i doświadczeń.

Umawiające się Strony będą popierać współpracę instytucji publicznych w dziedzinie radia i telewizji na podstawie podpisanych między nimi bezpośrednich porozumień.

Umawiające się Strony będą popierać dalszy rozwój i pogłębianie współpracy między agencjami prasowymi państw obu Umawiających się Stron.

Umawiające się Strony będą sprzyjać nawiązywaniu kontaktów i współpracy między stowarzyszeniami dziennikarzy w obu państwach.

Umawiające się Strony umożliwią tworzenie i swobodne działania instytucji oraz popierać będą inicjatywy, których celem będzie wymiana i upowszechnianie informacji o drugim państwie.

Umawiające się Strony popierają rozwój bezpośredniej współpracy w dziedzinie archiwistyki obu państw. W ramach obowiązującego prawa każdy z Umawiających się Stron ułatwi archiwistom oraz badaczom z państwa drugiej Umawiającej się Strony swobodny dostęp do archiwów państwowych.

Umawiające się Strony będą popierać i rozwijać współpracę i wymianę informacji, jak również wymiany w dziedzinie sportu i młodzieży.

Umawiające się Strony będą popierać współpracę między regionami i gminami oraz innymi jednostkami terytorialnymi i administracyjnymi obu państw. Będą też wspomagać partnerską współpracę i bezpośrednie kontakty między miastami.

Umawiające się Strony będą popierać rozwój wszechstronnych bezpośrednich kontaktów między zaprzyjaźnionymi gminami, miastami, powiatami i województwami, zwłaszcza na terenach przygranicznych obu państw, w dziedzinach stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

Umawiające się Strony będą w szczególności popierać przygraniczne i regionalne inicjatywy kulturalne, oświatowe, naukowe, społeczne, sportowe i turystyczne, podejmowane przez samorządy, grupy społeczne i obywatelskie po obu stronach granicy.

Umawiające się Strony realizować będą postanowienia niniejszej umowy na zasadach wzajemności.

Konkretne formy oraz warunki finansowe współpracy będą uzgadniane w bezpośrednich porozumieniach i programach współpracy między odpowiednimi instytucjami i resortami w ramach ich kompetencji i zgodnie z wewnętrznym prawem państwa Umawiającej się Strony.

Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy traci moc w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Pradze dnia 16 września 1991 r.

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie po otrzymaniu noty późniejszej.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na następne pięcioletnie okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem danego okresu.

Niezależnie od wypowiedzenia niniejszej umowy wszelkie programy wymiany, przedsięwzięcia i projekty podjęte w jej ramach, ale niesfinalizowane, pozostają w mocy do zakończenia ich realizacji.

Sporządzono w Bratysławie dnia 23 marca 2000 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.