Art. 13. - Słowacja-Polska. Umowa o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi. Trstena.1999.07.01.

Monitor Polski

M.P.2002.17.300

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2006 r.
Artykuł  13

Zasady współdziałania przy realizacji postanowień artykułu 6 i 8 niniejszej umowy ustalą, w drodze porozumienia, właściwe organy państw Umawiających się Stron.