Słowacja-Polska. Umowa o miejscu połączenia drogi ekspresowej S19 z drogą ekspresową R4 w rejonie miejscowości Barwinek i Vyšný... - M.P.2019.182 - OpenLEX

Słowacja-Polska. Umowa o miejscu połączenia drogi ekspresowej S19 z drogą ekspresową R4 w rejonie miejscowości Barwinek i Vyšný Komárnik. Barwinek.2018.07.16.

Monitor Polski

M.P.2019.182

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

UMOWA
z dnia 16 lipca 2018 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o miejscu połączenia drogi ekspresowej S19 z drogą ekspresową R4 w rejonie miejscowości Barwinek i Vyšný Komárnik,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowackiej, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

- kierując się postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie transportu, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku,

- mając na względzie zapisy:

- Deklaracji Łańcuckiej - II Ministrów Transportu Węgier, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej, Republiki Turcji i Ukrainy, dotyczącej wzmocnienia współpracy w zakresie transportu w regionie Karpat oraz kontynuacji rozwoju Via Carpatia, podpisanej w Warszawie dnia 3 marca 2016 roku,

- Memorandum między Ministrem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu, Poczt i Telekomunikacji Republiki Słowackiej o współpracy przy przygotowaniu i realizacji połączenia dróg S19/R4 Transeuropejskiego Korytarza Drogowego Via Carpatia na polsko - słowackiej granicy państwowej, podpisanego w Warszawie dnia 9 lutego 2009 roku,

- biorąc pod uwagę wzajemną integrację w ramach Unii Europejskiej i rozwój współpracy transgranicznej,

- kierując się dążeniem do usprawnienia ruchu drogowego między obydwoma Państwami

uzgodniły, co następuje:

1. 
Droga ekspresowa S19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i droga ekspresowa R4 na terytorium Republiki Słowackiej zostaną połączone w rejonie miejscowości Barwinek i Vyšný Komárnik, na I odcinku granicznym między znakami granicznymi 154/2 i 1/156.
2. 
Umawiające się Strony dołożą starań, aby połączenie, o którym mowa w ustępie 1, zostało zrealizowane, w miarę możliwości, do roku 2028.

Realizacja niniejszej Umowy nie narusza przebiegu polsko-słowackiej granicy państwowej.

1. 
Umawiające się Strony zapewnią harmonizację prac projektowych oraz zobowiązują się do pozyskania pozwoleń i decyzji zgodnie z właściwymi przepisami prawa wewnętrznego Państw Umawiających się Stron.
2. 
W celu realizacji postanowień artykułu 1 Umawiające się Strony zbudują drogę ekspresową S19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i drogę ekspresową R4 na terytorium Republiki Słowackiej do wspólnej granicy państwowej.
3. 
Dopuszcza się możliwość podziału prac, o których mowa w ustępach 1 i 2, na etapy.
4. 
Postanowienia ustępów 1 i 2 będą realizowane odpowiednio: ze Strony polskiej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ze Strony słowackiej przez Narodową Spółkę Autostradową S.A. (Národná dial' ničná spoločnost' a. s.).

Umawiające się Strony będą udzielać sobie wsparcia w staraniach o pozyskanie środków finansowych Unii Europejskiej na realizację dróg ekspresowych, o których mowa w niniejszej Umowie.

1. 
Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Polsko-Słowacką Komisję Mieszaną, zwaną dalej "Komisją Mieszaną".
2. 
Każda z Umawiających się Stron wyznaczy przewodniczących i członków Komisji Mieszanej. Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie o wyznaczeniu przewodniczących Komisji Mieszanej.
3. 
Każdy przewodniczący może zwołać posiedzenie Komisji Mieszanej kierując wniosek do drugiego przewodniczącego. Posiedzenie takie odbędzie się najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku o jego zwołanie.
4. 
Każdy przewodniczący Komisji Mieszanej może zwrócić się z wnioskiem do drugiego przewodniczącego, aby właściwe organy drugiej Umawiającej się Strony przedłożyły dokumenty, które uzna za niezbędne do przygotowania decyzji Komisji Mieszanej.
5. 
Każda z Umawiających się Stron może zapraszać ekspertów na posiedzenia Komisji Mieszanej.
6. 
Komisja Mieszana podejmuje decyzje we wzajemnym porozumieniu.

Sprawy nieuregulowane niniejszą Umową oraz umowami międzynarodowymi, których uczestnikami są Umawiające się Strony, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Państw każdej z Umawiających się Stron.

Niniejsza Umowa nie narusza praw i obowiązków Umawiających się Stron, wynikających z innych umów międzynarodowych.

Niniejsza Umowa może zostać zmieniona lub uzupełniona drogą pisemną na podstawie wzajemnego porozumienia Umawiających się Stron. Zmiany lub uzupełnienia wejdą w życie zgodnie z artykułem 9.

1. 
Umowa podlega zatwierdzeniu zgodnie z prawem wewnętrznym Państw Umawiających się Stron i wejdzie w życie trzydziestego (30) dnia od dnia otrzymania późniejszej noty informującej o zatwierdzeniu.
2. 
Niniejsza Umowa zawarta jest na czas określony i traci swą moc z chwilą zrealizowania przedmiotu Umowy, co zostanie potwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych.

Sporządzono w Barwinku dnia 16 lipca 2018 roku, w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc.