Monitor Polski

M.P.2019.182

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

UMOWA
z dnia 16 lipca 2018 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o miejscu połączenia drogi ekspresowej S19 z drogą ekspresową R4 w rejonie miejscowości Barwinek i Vyšný Komárnik,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowackiej, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

- kierując się postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie transportu, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku,

- mając na względzie zapisy:

- Deklaracji Łańcuckiej - II Ministrów Transportu Węgier, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej, Republiki Turcji i Ukrainy, dotyczącej wzmocnienia współpracy w zakresie transportu w regionie Karpat oraz kontynuacji rozwoju Via Carpatia, podpisanej w Warszawie dnia 3 marca 2016 roku,

- Memorandum między Ministrem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu, Poczt i Telekomunikacji Republiki Słowackiej o współpracy przy przygotowaniu i realizacji połączenia dróg S19/R4 Transeuropejskiego Korytarza Drogowego Via Carpatia na polsko - słowackiej granicy państwowej, podpisanego w Warszawie dnia 9 lutego 2009 roku,

- biorąc pod uwagę wzajemną integrację w ramach Unii Europejskiej i rozwój współpracy transgranicznej,

- kierując się dążeniem do usprawnienia ruchu drogowego między obydwoma Państwami

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1
1.  Droga ekspresowa S19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i droga ekspresowa R4 na terytorium Republiki Słowackiej zostaną połączone w rejonie miejscowości Barwinek i Vyšný Komárnik, na I odcinku granicznym między znakami granicznymi 154/2 i 1/156.
2.  Umawiające się Strony dołożą starań, aby połączenie, o którym mowa w ustępie 1, zostało zrealizowane, w miarę możliwości, do roku 2028.
Artykuł  2

Realizacja niniejszej Umowy nie narusza przebiegu polsko-słowackiej granicy państwowej.

Artykuł  3
1.  Umawiające się Strony zapewnią harmonizację prac projektowych oraz zobowiązują się do pozyskania pozwoleń i decyzji zgodnie z właściwymi przepisami prawa wewnętrznego Państw Umawiających się Stron.
2.  W celu realizacji postanowień artykułu 1 Umawiające się Strony zbudują drogę ekspresową S19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i drogę ekspresową R4 na terytorium Republiki Słowackiej do wspólnej granicy państwowej.
3.  Dopuszcza się możliwość podziału prac, o których mowa w ustępach 1 i 2, na etapy.
4.  Postanowienia ustępów 1 i 2 będą realizowane odpowiednio: ze Strony polskiej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ze Strony słowackiej przez Narodową Spółkę Autostradową S.A. (Národná dial' ničná spoločnost' a. s.).
Artykuł  4

Umawiające się Strony będą udzielać sobie wsparcia w staraniach o pozyskanie środków finansowych Unii Europejskiej na realizację dróg ekspresowych, o których mowa w niniejszej Umowie.

Artykuł  5
1.  Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Polsko-Słowacką Komisję Mieszaną, zwaną dalej "Komisją Mieszaną".
2.  Każda z Umawiających się Stron wyznaczy przewodniczących i członków Komisji Mieszanej. Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie o wyznaczeniu przewodniczących Komisji Mieszanej.
3.  Każdy przewodniczący może zwołać posiedzenie Komisji Mieszanej kierując wniosek do drugiego przewodniczącego. Posiedzenie takie odbędzie się najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku o jego zwołanie.
4.  Każdy przewodniczący Komisji Mieszanej może zwrócić się z wnioskiem do drugiego przewodniczącego, aby właściwe organy drugiej Umawiającej się Strony przedłożyły dokumenty, które uzna za niezbędne do przygotowania decyzji Komisji Mieszanej.
5.  Każda z Umawiających się Stron może zapraszać ekspertów na posiedzenia Komisji Mieszanej.
6.  Komisja Mieszana podejmuje decyzje we wzajemnym porozumieniu.
Artykuł  6

Sprawy nieuregulowane niniejszą Umową oraz umowami międzynarodowymi, których uczestnikami są Umawiające się Strony, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Państw każdej z Umawiających się Stron.

Artykuł  7

Niniejsza Umowa nie narusza praw i obowiązków Umawiających się Stron, wynikających z innych umów międzynarodowych.

Artykuł  8

Niniejsza Umowa może zostać zmieniona lub uzupełniona drogą pisemną na podstawie wzajemnego porozumienia Umawiających się Stron. Zmiany lub uzupełnienia wejdą w życie zgodnie z artykułem 9.

Artykuł  9
1.  Umowa podlega zatwierdzeniu zgodnie z prawem wewnętrznym Państw Umawiających się Stron i wejdzie w życie trzydziestego (30) dnia od dnia otrzymania późniejszej noty informującej o zatwierdzeniu.
2.  Niniejsza Umowa zawarta jest na czas określony i traci swą moc z chwilą zrealizowania przedmiotu Umowy, co zostanie potwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych.

Sporządzono w Barwinku dnia 16 lipca 2018 roku, w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc.