Art. 9. - Słowacja-Polska. Umowa o miejscu połączenia drogi ekspresowej S19 z drogą ekspresową R4 w rejonie miejscowości Barwinek i Vyšný Komárnik. Barwinek.2018.07.16.

Monitor Polski

M.P.2019.182

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.
Artykuł  9
1. 
Umowa podlega zatwierdzeniu zgodnie z prawem wewnętrznym Państw Umawiających się Stron i wejdzie w życie trzydziestego (30) dnia od dnia otrzymania późniejszej noty informującej o zatwierdzeniu.
2. 
Niniejsza Umowa zawarta jest na czas określony i traci swą moc z chwilą zrealizowania przedmiotu Umowy, co zostanie potwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych.

Sporządzono w Barwinku dnia 16 lipca 2018 roku, w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc.