Art. 5. - Słowacja-Polska. Umowa o miejscu połączenia drogi ekspresowej S19 z drogą ekspresową R4 w rejonie miejscowości Barwinek i Vyšný Komárnik. Barwinek.2018.07.16.

Monitor Polski

M.P.2019.182

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.
Artykuł  5
1. 
Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Polsko-Słowacką Komisję Mieszaną, zwaną dalej "Komisją Mieszaną".
2. 
Każda z Umawiających się Stron wyznaczy przewodniczących i członków Komisji Mieszanej. Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie o wyznaczeniu przewodniczących Komisji Mieszanej.
3. 
Każdy przewodniczący może zwołać posiedzenie Komisji Mieszanej kierując wniosek do drugiego przewodniczącego. Posiedzenie takie odbędzie się najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku o jego zwołanie.
4. 
Każdy przewodniczący Komisji Mieszanej może zwrócić się z wnioskiem do drugiego przewodniczącego, aby właściwe organy drugiej Umawiającej się Strony przedłożyły dokumenty, które uzna za niezbędne do przygotowania decyzji Komisji Mieszanej.
5. 
Każda z Umawiających się Stron może zapraszać ekspertów na posiedzenia Komisji Mieszanej.
6. 
Komisja Mieszana podejmuje decyzje we wzajemnym porozumieniu.