Art. 3. - Słowacja-Polska. Umowa o miejscu połączenia drogi ekspresowej S19 z drogą ekspresową R4 w rejonie miejscowości Barwinek i Vyšný Komárnik. Barwinek.2018.07.16.

Monitor Polski

M.P.2019.182

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.
Artykuł  3
1. 
Umawiające się Strony zapewnią harmonizację prac projektowych oraz zobowiązują się do pozyskania pozwoleń i decyzji zgodnie z właściwymi przepisami prawa wewnętrznego Państw Umawiających się Stron.
2. 
W celu realizacji postanowień artykułu 1 Umawiające się Strony zbudują drogę ekspresową S19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i drogę ekspresową R4 na terytorium Republiki Słowackiej do wspólnej granicy państwowej.
3. 
Dopuszcza się możliwość podziału prac, o których mowa w ustępach 1 i 2, na etapy.
4. 
Postanowienia ustępów 1 i 2 będą realizowane odpowiednio: ze Strony polskiej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ze Strony słowackiej przez Narodową Spółkę Autostradową S.A. (Národná dial' ničná spoločnost' a. s.).