Monitor Polski

M.P.2019.184

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.
Artykuł  15.
1.  Umowa podlega zatwierdzeniu zgodnie z prawem wewnętrznym Państw Umawiających się Stron i wejdzie w życie trzydziestego (30) dnia od dnia otrzymania późniejszej noty informującej o zatwierdzeniu.
2.  Niniejsza Umowa może zostać zmieniona lub uzupełniona drogą pisemną na podstawie wzajemnego porozumienia Umawiających się Stron. Zmiany lub uzupełnienia wejdą w życie zgodnie z ustępem 1.
3.  Umowa zawarta jest na czas określony i wygasa po upływie sześciu (6) miesięcy od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego mostu, co zostanie potwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych.
4.  Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć Umowę pisemnie, drogą dyplomatyczną. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy, Umawiające się Strony przystąpią niezwłocznie do negocjacji niezakończonych spraw związanych z wykonywaniem Umowy, w szczególności kwestii dotyczących pokrycia kosztów, jakie powstały dla drugiej Umawiającej się Strony w związku z realizacją Umowy do momentu zawiadomienia o jej wypowiedzeniu. W przypadku wypowiedzenia Umowa traci moc po upływie sześciu (6) miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu przez drugą Umawiającą się Stronę.

Sporządzono w Barwinku dnia 16 lipca 2018 roku, w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.