Monitor Polski

M.P.2015.1095

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2015-2018,
podpisany w Warszawie dnia 9 października 2015 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Republiki Słowackiej, dalej zwani "Umawiającymi się Stronami",

na podstawie artykułu 27 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 23 marca 2000 r.,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł  1
1. Umawiające się Strony będą kontynuować wymianę zespołów artystycznych w ramach międzynarodowych festiwali teatralnych, muzycznych i folklorystycznych oraz innych znaczących przedsięwzięć kulturalnych.
2. Szczegóły dotyczące wyboru zespołów artystycznych, programu pobytu i terminów występów będą uzgadniane w drodze kontaktów roboczych między zainteresowanymi instytucjami.
3. Umawiające się Strony będą, w ramach swoich możliwości, wspierać udział swoich przedstawicieli w znaczących festiwalach międzynarodowych:
1) w Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności w:
a) Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień",
b) Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym "Chopin i jego Europa" w Warszawie,
c) Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Demoludy" w Olsztynie,
d) Krakowskich Reminiscencjach Teatralnych,
e) Międzynarodowym Festiwalu Szkół Lalkarskich w Białymstoku,
f) Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem,
g) Tygodniu Kultury Beskidzkiej,
h) Wielokulturowym Festiwalu "Galicja";
2) w Republice Słowackiej w szczególności w:
a) Międzynarodowym Festiwalu "Bratysławskie Święto Muzyki",
b) Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej "Melos-Étos" w Bratysławie,
c) Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej imienia Ivana Sokola w Koszycach,
d) Festiwalu "Allegretto" w Żylinie (Środkowoeuropejskim Festiwalu Sztuki Koncertowej),
e) Międzynarodowym Festiwalu "Bratysławskie Dni Jazzowe",
f) Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Nitra Teatralna",
g) Festiwalu Inscenizacji Dramatu Współczesnego "Nová Dráma/New Drama" w Bratysławie,
h) Festiwalu Teatrów Europy Środkowej w Koszycach,
i) Międzynarodowym Festiwalu "Lalkarska Bystrzyca",
j) Międzynarodowym Festiwalu Tańca Współczesnego "Bratysława w ruchu".
Artykuł  2

Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między teatrami, zespołami teatralnymi, baletowymi i operowymi oraz instytucjami teatralnymi z obu państw, a w szczególności:

1) współpracę Teatru Narodowego w Warszawie ze Słowackim Teatrem Narodowym w Bratysławie;
2) współpracę Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego, Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie z Instytutem Teatralnym w Bratysławie.
Artykuł  3
1. Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie muzyki, w szczególności wymianę orkiestr, solistów i dyrygentów w ramach bezpośredniej współpracy instytucji muzycznych.
2. Umawiające się Strony będą wspierać promowanie twórczości kompozytorów z państwa drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  4

Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między instytucjami kultury oraz organizacjami twórców działającymi w dziedzinie sztuk wizualnych, architektury i wzornictwa, w szczególności organizację wystaw i innych projektów poświęconych sztuce współczesnej oraz udział:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej w:
a) Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie,
b) Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie;
2) w Republice Słowackiej w:
a) Międzynarodowym Triennale Plakatu w Trnawie,
b) Biennale Ilustracji w Bratysławie.
Artykuł  5

Umawiające się Strony będą wspierać organizację wizyt oraz pobytów studyjnych artystów, twórców i specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury. Szczegółowe warunki organizacji i finansowania wizji; i pobytów studyjnych, w tym mających na celu opracowanie not biograficznych postaci związanych z obu krajami do Słowackiego Leksykonu Biograficznego, będą uzgadniane przez zainteresowane podmioty.

Artykuł  6

Umawiające się Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy między organizacjami twórców i instytucjami kultury z obu państw.

Artykuł  7
1. Rząd Republiki Słowackiej ogłosił rok 2015 Rokiem L'udovíta Štúra z okazji dwusetnej rocznicy urodzin tej wybitnej postaci. Obie Umawiające się Strony będą popierać realizację przedsięwzięć upamiętniających tę rocznicę, w formie bezpośredniej współpracy instytucji kultury z obu państw.
2. Strona polska informuje, że w roku 2015 pod patronatem UNESCO obchodzona jest setna rocznica urodzin Tadeusz Kantora. Umawiające się Strony będą współdziałać w celu realizacji wspólnych projektów dla uczczenia tej rocznicy.
3. Umawiające się Strony poprą realizację projektów kulturalnych w ramach programu promocji Słowacji i kultury słowackiej w trakcie przygotowań i sprawowania po raz pierwszy Prezydencji Republiki Słowackiej w Radzie Unii Europejskiej w roku 2016.
Artykuł  8
1. Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę instytucji i organizacji działających w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego obu państw, ze szczególnym uwzględnieniem:
1) zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w danym państwie oraz konwencjami międzynarodowymi, które są wiążące dla obu państw;
2) pomocy w poszukiwaniu i odzyskiwaniu nielegalnie przemieszczonych dóbr kultury (również w wyniku II wojny światowej), które znalazły się na terytorium drugiego państwa.
2. Umawiające się Strony będą dążyć do zapewnienia integralności narodowego dziedzictwa kulturowego oraz wszechstronnej ochrony dóbr kultury przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub ich zajęciem na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony.
3. Umawiające się Strony będą wspierać, w ramach swoich możliwości, projekty konserwatorskie realizowane w obiektach wspólnego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Zamku Lubowelskiego, historycznej siedziby starostwa spiskiego.
Artykuł  9

Umawiające się Strony będą popierać współpracę:

1) Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego w Bańskiej Bystrzycy w celu zapewnienia stałego funkcjonowania narodowej ekspozycji dokumentacji Holokaustu;
2) Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie z Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego w Bańskiej Bystrzycy;
3) Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie ze Słowackim Muzeum Narodowym - Muzeum Kultury Żydowskiej w Bratysławie w ramach międzynarodowego zespołu do utworzenia Muzeum - Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze;
4) Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego w Bańskiej Bystrzycy.
Artykuł  10
1. Umawiające się Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy muzeów i galerii obu państw, obejmującej wymianę wystaw, organizację wspólnych projektów, jak również w zakresie ochrony i konserwacji poszczególnych eksponatów.
2. Umawiające się Strony będą wspierać organizację wizyt i pobytów studyjnych pracowników muzeów i galerii. Szczegóły organizacji tych wizyt i pobytów studyjnych będą uzgadniane przez zainteresowane instytucje.
3. Umawiające się Strony będą popierać współpracę:
1) Muzeum Śląskiego w Katowicach ze Słowacką Galerią Narodową w Bratysławie;
2) Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki ze Słowacką Galerią Narodową w Bratysławie;
3) Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ze Słowacką Galerią Narodową w Bratysławie;
4) Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie ze Słowacką Galerią Narodową w Bratysławie;
5) Muzeum-Zamek w Łańcucie ze Słowackim Muzeum Narodowym - Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidniku w zakresie badań i ochrony sztuki sakralnej.
Artykuł  11
1. Umawiające się Strony będą popierać wymianę informacji w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego, w szczególności poprzez platformę informacyjną Art Historian Information from Central Europe - AHICE.
2. Strona polska oferuje słowackim badaczom skorzystanie z programu stypendialnego "Thesaurus Poloniae", koordynowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, skierowanego do zagranicznych badaczy historii i dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy Środkowej.
Artykuł  12
1. Umawiające się Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać udział swoich twórców oraz filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.
2. W celu prezentacji dorobku swojej kinematografii Umawiające się Strony będą popierać organizację, na zasadach wzajemności, przeglądów filmowych. Szczegóły dotyczące tych przeglądów zostaną uzgodnione przez zainteresowane instytucje.
3. Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę instytucji kultury działających w zakresie kinematografii.
4. Umawiające się Strony będą wspierać współpracę narodowych archiwów filmowych, w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących digitalizacji, zachowywania i udostępnienia dziedzictwa filmowego i audiowizualnego.
Artykuł  13
1. Umawiające się Strony będą popierać współpracę bibliotek narodowych obu państw, w szczególności w obszarze ochrony i digitalizacji dziedzictwa kulturowego, która będzie realizowana na podstawie bezpośrednich porozumień między nimi.
2. Umawiające się Strony będą popierać współpracę między Instytutem Książki w Krakowie i Literackim Centrum Informacyjnym w Bratysławie, w szczególności w zakresie wspierania działań translatorskich oraz wymiany informacji o swojej działalności.
3. Umawiające się Strony będą wspierać wydawanie tłumaczeń dzieł literatury polskiej w języku słowackim oraz dzieł literatury słowackiej w języku polskim.
4. Umawiające się Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między wydawnictwami polskimi i słowackimi oraz udział w międzynarodowych targach książki organizowanych na terytorium obu państw.
Artykuł  14

Umawiające się Strony będą, w ramach swoich kompetencji, popierać współpracę w obszarze ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego zgodnie z Konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzoną w Paryżu dnia 17 października 2003 r.

Artykuł  15
1. Umawiające się Strony będą współpracować w ramach Grupy Wyszehradzkiej poprzez wspieranie i prezentowanie wspólnych projektów i inicjatyw.
2. Umawiające się Strony będą współpracować w ramach programów i inicjatyw Unii Europejskiej.
3. Umawiające się Strony będą wspierać projekty realizowane w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.
Artykuł  16
1. Kwestie dotyczące pokrycia kosztów podróży w państwie przyjmującym, zakwaterowania i wyżywienia osób objętych wymianą (w tym wizyty i pobyty studyjne) zainteresowane podmioty uzgodnią oddzielnie w każdym przypadku.
2. Terminy i program pobytu oraz warunki finansowania realizowanej w ramach niniejszego Programu wymiany zespołów artystycznych będą uzgadniane każdorazowo przez zainteresowane podmioty.
3. Szczegółowe warunki finansowe organizacji wystaw i innych projektów oraz działań promocyjnych będą uzgadniane między właściwymi instytucjami i zostaną określone w odrębnych porozumieniach zawartych przez te podmioty.
Artykuł  17

Do niniejszego Programu współpracy, za obopólną zgodą Umawiających się Stron, mogą zostać wprowadzone zmiany, w formie pisemnej.

Artykuł  18

Kwestie sporne wynikające z realizacji niniejszego Programu współpracy będą rozstrzygane w drodze konsultacji prowadzonych między Umawiającymi się Stronami.

Artykuł  19
1. Niniejszy Program współpracy wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Każda z Umawiających się Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć niniejszy Program współpracy przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem trzech (3) miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Umawiającą się Stronę.

Sporządzono w Warszawie, dnia 9 października 2015 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc prawną.