Art. 15. - Słowacja-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011. Warszawa.2009.05.28.

Monitor Polski

M.P.2009.41.652

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2009 r.
Artykuł  15
1.
Program współpracy wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 roku.
2.
Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć Program współpracy przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem 3 miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Stronę.
3.
Wszelkie przedsięwzięcia rozpoczęte zgodnie z Programem współpracy, a niezakończone w okresie jego obowiązywania, będą realizowane zgodnie z postanowieniami Programu współpracy do czasu ich zakończenia.

Sporządzono w Warszawie, dnia 28 maja 2009 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym obydwa teksty są autentyczne i posiadają jednakową moc prawną.