Art. 14. - Słowacja-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011. Warszawa.2009.05.28.

Monitor Polski

M.P.2009.41.652

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2009 r.
Artykuł  14

Wymiana kulturalna realizowana będzie zgodnie z następującymi zasadami:

1)
przy wymianie zespołów artystycznych:
a)
Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży oraz transportu scenografii teatralnej, rekwizytów, instrumentów muzycznych oraz bagażu do miejsca prezentacji i z powrotem,
b)
Strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu - zakwaterowania i wyżywienia,
c)
Strona przyjmująca w zależności od potrzeb pokrywa koszty transportu wewnętrznego oraz usług tłumacza;
2)
przy wymianie osób (w szczególności staże i pobyty studyjne) Strona wysyłająca najpóźniej na dwa miesiące przed planowanym przyjazdem przesyła stronie przyjmującej następujące dane o osobie wysyłanej:
a)
imię i nazwisko, życiorys, znajomość języków obcych,
b)
planowany czas pobytu,
c)
program pobytu,

kwestie dotyczące pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia osób objętych wymianą Strony uzgodnią w drodze kontaktów roboczych oddzielnie dla każdego przypadku;

3)
przy wymianie wystaw:

Strona wysyłająca:

a)
pokrywa koszty ubezpieczenia na czas trwania wystawy oraz na czas transportu do państwa Strony przyjmującej i z powrotem (pełne ubezpieczenie ekspozycji),
b)
pokrywa koszty transportu do pierwszego miejsca ekspozycji i z powrotem z ostatniego miejsca wystawy,

Strona przyjmująca:

a)
pokrywa koszty transportu wewnętrznego na swoim terytorium, jeśli wystawa będzie eksponowana w kilku miejscach,
b)
pokrywa koszty instalacji, promocji i wynajmu sal wystawienniczych,
c)
w przypadku uszkodzenia wystawy Strona przyjmująca przekazuje Stronie wysyłającej wszystkie dokumenty dotyczące zaistniałej szkody, nie jest jednak upoważniona do wykonania jakichkolwiek zabiegów konserwatorskich bez uprzedniej zgody Strony wysyłającej.

W przypadku wystaw każda ze Stron zobowiązuje się do pozyskania poręczeń rządowych, zgodnie z prawem obowiązującym w danym państwie.