Słowacja-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011. Warszawa.2009.05.28.

Monitor Polski

M.P.2009.41.652

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2009 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011,
podpisany w Warszawie dnia 28 maja 2009 r.

Program współpracy

między

Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rzeczypospolitej Polskiej

a

Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej

na lata 2009 - 2011

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Republiki Słowackiej, zwani dalej "Stronami",

na podstawie artykułu 27 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 23 marca 2000 roku,

uzgodnili, co następuje:

1.
Strony będą kontynuować wymianę zespołów artystycznych w ramach międzynarodowych festiwali teatralnych, muzycznych i folklorystycznych, jak również innych znaczących imprez kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie przygotowań i organizacji obchodów Roku Chopina - 2010.
2.
Szczegóły dotyczące wyboru zespołów artystycznych, ich repertuaru, programu pobytu i terminów występów Strony uzgodnią w drodze kontaktów roboczych.
3.
Strony będą w ramach swoich możliwości wspierać udział przedstawicieli drugiej Strony w znaczących, prestiżowych festiwalach:
1)
w Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności w:
a)
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień",
b)
Festiwalu Teatrów Europy Środkowej "Sąsiedzi" w Lublinie,
c)
Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju,
d)
Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem,
e)
Tygodniu Kultury Beskidzkiej,
f)
Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych "Święto Dzieci Gór'",
g)
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym KONTAKT w Toruniu,
h)
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Konfrontacje Teatralne" w Lublinie,
i)
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym DIALOG we Wrocławiu,
j)
Międzynarodowym Przeglądzie Konkursowym Triennale Grafiki w Krakowie,
k)
Międzynarodowym Wielokulturowym Festiwalu GALICJA Polska-Przemyśl, Bratysława-Preszów,
l)
Międzynarodowym Festiwalu Szkół Lalkarskich w Białymstoku,
m)
Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym "Chopin i jego Europa" w Warszawie;
2)
w Republice Słowackiej w szczególności w:
a)
Międzynarodowym Festiwalu "Bratysławski Festiwal Muzyczny",
b)
Festiwalu Twórczości Współczesnej "Melos-Etos" w Bratysławie,
c)
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Nitra Teatralna",
d)
Międzynarodowym Przeglądzie Konkursowym "Triennale Plakatu" w Trnawie,
e)
Biennale Ilustracji Bratysława 2009,
f)
Międzynarodowym Festiwalu Szkół Teatralnych "Projekt Istropolitana" w Bratysławie,
g)
Festiwalu Teatrów Europy Środkowej w Koszycach,
h)
Międzynarodowym Festiwalu "Koszycka Wiosna Muzyczna",
i)
Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalkowych w Bańskiej Bystrzycy,
j)
Międzynardowym Festiwalu Teatralnym "Bratysława w ruchu",
k)
Środkowoeuropejskim Festiwalu Sztuki Koncertowej w Żylinie,
l)
Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Alternatywnych "Tempus Art" w Rożnawie,
m)
Letnim festiwalu teatralnym i operowym "Zamkowe Gry Zwolenskie".

Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie sztuk wizualnych, w tym twórczości plastycznej, architektury i wzornictwa, w szczególności:

1)
wymianę projektów w ramach bezpośredniej współpracy instytucji, stowarzyszeń i związków twórczych oraz innych organizacji działających w tym obszarze;
2)
wymianę specjalistycznych materiałów informacyjnych, czasopism i publikacji fachowych, wzajemne rozpowszechnianie informacyjnej bazy danych.

W celu rozwijania i doskonalenia współpracy kulturalnej Strony będą wspierać pobyty w ramach wymiany twórców i specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury. Szczegółowe warunki dotyczące tej wymiany Strony uzgodnią w ramach kontaktów roboczych.

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między organizacjami twórców, instytucjami kultury oraz jednostkami samorządu terytorialnego z obydwu państw w dziedzinie imprez kulturalnych.

1.
Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę muzeów oraz instytucji i organizacji działających w dziedzinie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego obydwu państw, ze szczególnym uwzględnieniem:
1)
zapobiegania nielegalnemu wywozowi, wwozowi i przekazywaniu dóbr kultury stanowiących dziedzictwo kulturowe obydwu państw, zgodnie ze stosownymi normami prawa międzynarodowego oraz prawem wewnętrznym tych państw;
2)
bezpośredniej współpracy między jednostkami organizacyjnymi i instytucjami zajmującymi się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego;
3)
wymiany materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz informacji o przygotowywanych seminariach i konferencjach;
4)
udziału specjalistów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w konferencjach i seminariach dotyczących tej problematyki oraz organizacji staży i pobytów studyjnych;
5)
współpracy Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego (SNP) w Bańskiej Bystrzycy i Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz zapewnienia stałego działania narodowej ekspozycji dokumentacji Holokaustu;
6)
rozwoju współpracy w dziedzinie nauki oraz badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem:
a)
miejsc o wysokiej wartości zabytkowej w regionach nadgranicznych - po stronie słowackiej - Czerwony Klasztor,
b)
wzajemnych kontaktów historycznych - miasta tzw. zastawu spiskiego,
c)
postaci historycznych działających w obydwu krajach - Juraj Janosik, Peter Michał Bohúň.
2.
Strony będą wspierać w ramach swoich możliwości udział przedstawicieli drugiej Strony w znaczących, projektach wystawienniczych, w tym w szczególności:
1)
Wystawie "Dziedzictwo Tatr" w Bratysławie, organizowanej przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem i Słowackie Muzeum Narodowe w Bratysławie;
2)
Wystawie "Skarby wieków średnich" w Koszycach, organizowanej przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Wschodniosłowackie Muzeum w Koszycach;
3)
Wystawie malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie (2010/2011 r.);
4)
Wystawie "Svetom moje svetom" w Warszawie, organizowanej przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie i Słowackie Muzeum Narodowe - Muzeum Etnograficzne w Martine (2 połowa 2009 r.).

Strony będą wspierać:

1)
bezpośrednią współpracę instytucji i organizacji filmowych, zwłaszcza w celu realizacji filmów i świadczenia usług filmowych;
2)
udział filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych oraz udział delegatów w krajowych festiwalach filmowych organizowanych w państwach Stron, zgodnie z regulaminami tych festiwali;
3)
organizację przeglądów filmowych na zasadach wzajemności.
1.
Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy bibliotek, wydawnictw i ośrodków literackich obydwu państw. W tym celu Strony będą wspierać:
1)
wymianę specjalistów (staże, pobyty studyjne, znaczące imprezy o charakterze literackim);
2)
udział w międzynarodowych kongresach, konferencjach i seminariach odbywających się na terytorium państwa drugiej Strony;
3)
współpracę w zakresie rozwoju i stosowania nowych technologii i rozwiązań informatycznych oraz sposobu ich wykorzystania w działalności bibliotek;
4)
wymianę dokumentów między bibliotekami obydwu państw.
2.
Strony będą wspierały dokonywanie przekładów dzieł literatury polskiej na język słowacki i dzieł literatury słowackiej na język polski.
3.
Strony będą wspierały bezpośrednią współpracę między polskimi i słowackimi wydawnictwami oraz udział w międzynarodowych targach książki w Warszawie i w Bratysławie.

Strony będą wspierać współpracę między teatrami, stowarzyszeniami i instytucjami teatralnymi oraz zespołami baletowymi i operowymi z obydwu państw, zwłaszcza poprzez:

1)
współpracę zespołów teatralnych, w tym współpracę Teatru Narodowego w Warszawie i Słowackiego Teatru Narodowego w Bratysławie;
2)
wymianę specjalistów w dziedzinie sztuki teatralnej (staże, pobyty studyjne);
3)
wymianę zaproszeń na festiwale teatralne, operowe i baletowe;
4)
wymianę informacji i zaproszeń na premiery, festiwale teatralne, seminaria, wykłady i inne znaczące wydarzenia teatralne;
5)
wymianę tekstów dramatycznych oraz fachowych czasopism i specjalistycznych publikacji teatralnych;
6)
wymianę nagrań wideo przedstawień teatralnych;
7)
wymianę specjalistów oraz współpracę między Instytutem Teatralnym w Bratysławie a Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie;
8)
współpracę opery i baletu Teatru Państwowego w Koszycach oraz Opery Krakowskiej.

Strony będą wspierać współpracę w zakresie sztuki muzycznej, w szczególności poprzez:

1)
wymianę zespołów muzycznych, solistów i dyrygentów w ramach bezpośredniej współpracy instytucji i organizacji artystycznych;
2)
stwarzanie możliwości wymiany materiałów informacyjnych w dziedzinie kultury muzycznej, partytur, czasopism fachowych oraz literatury muzykologicznej;
3)
wspieranie prezentacji oryginalnej twórczości autorów działających na terytorium państw Stron;
4)
wspieranie wymiany specjalistów w dziedzinie sztuki muzycznej w formie zaproszeń na staże oraz pobyty studyjne, jako obserwatorów festiwali muzycznych i innych ważnych wydarzeń z życia muzycznego.

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę szkół i uczelni artystycznych, a w szczególności:

1)
wymianę grup uczniowskich i studenckich, a także kadry pedagogicznej oraz nauczycieli akademickich wymienionych wyżej instytucji;
2)
udział przedstawicieli szkół artystycznych w konferencjach, seminariach, kolokwiach i sesjach dotyczących kształcenia artystycznego i teorii sztuki, organizowanych przez drugą Stronę;
3)
wzajemne informowanie się o imprezach artystycznych (kursy, konkursy, warsztaty, festiwale).

Warunki finansowe współpracy będą uzgadniane bezpośrednio przez zainteresowane instytucje.

Strony będą stwarzać sprzyjające warunki do działalności kulturalnej i prezentacji mniejszości słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej i mniejszości polskiej w Republice Słowackiej.

Strony będą wspierać projekty realizowane w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Projekty te będą realizowane zgodnie z zakresem kompetencji Stron.

Strony zobowiązują się do wzajemnego respektowania praw autorskich i praw pokrewnych w stosunku do obywateli i instytucji swoich państw, zgodnie z obowiązującym prawem wewnętrznym oraz standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Wymiana kulturalna realizowana będzie zgodnie z następującymi zasadami:

1)
przy wymianie zespołów artystycznych:
a)
Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży oraz transportu scenografii teatralnej, rekwizytów, instrumentów muzycznych oraz bagażu do miejsca prezentacji i z powrotem,
b)
Strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu - zakwaterowania i wyżywienia,
c)
Strona przyjmująca w zależności od potrzeb pokrywa koszty transportu wewnętrznego oraz usług tłumacza;
2)
przy wymianie osób (w szczególności staże i pobyty studyjne) Strona wysyłająca najpóźniej na dwa miesiące przed planowanym przyjazdem przesyła stronie przyjmującej następujące dane o osobie wysyłanej:
a)
imię i nazwisko, życiorys, znajomość języków obcych,
b)
planowany czas pobytu,
c)
program pobytu,

kwestie dotyczące pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia osób objętych wymianą Strony uzgodnią w drodze kontaktów roboczych oddzielnie dla każdego przypadku;

3)
przy wymianie wystaw:

Strona wysyłająca:

a)
pokrywa koszty ubezpieczenia na czas trwania wystawy oraz na czas transportu do państwa Strony przyjmującej i z powrotem (pełne ubezpieczenie ekspozycji),
b)
pokrywa koszty transportu do pierwszego miejsca ekspozycji i z powrotem z ostatniego miejsca wystawy,

Strona przyjmująca:

a)
pokrywa koszty transportu wewnętrznego na swoim terytorium, jeśli wystawa będzie eksponowana w kilku miejscach,
b)
pokrywa koszty instalacji, promocji i wynajmu sal wystawienniczych,
c)
w przypadku uszkodzenia wystawy Strona przyjmująca przekazuje Stronie wysyłającej wszystkie dokumenty dotyczące zaistniałej szkody, nie jest jednak upoważniona do wykonania jakichkolwiek zabiegów konserwatorskich bez uprzedniej zgody Strony wysyłającej.

W przypadku wystaw każda ze Stron zobowiązuje się do pozyskania poręczeń rządowych, zgodnie z prawem obowiązującym w danym państwie.

1.
Program współpracy wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 roku.
2.
Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć Program współpracy przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem 3 miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Stronę.
3.
Wszelkie przedsięwzięcia rozpoczęte zgodnie z Programem współpracy, a niezakończone w okresie jego obowiązywania, będą realizowane zgodnie z postanowieniami Programu współpracy do czasu ich zakończenia.

Sporządzono w Warszawie, dnia 28 maja 2009 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym obydwa teksty są autentyczne i posiadają jednakową moc prawną.