Skrócony czas pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.

Monitor Polski

M.P.1971.45.288

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 1971 r.

UCHWAŁA Nr 162
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 sierpnia 1971 r.
w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o skróconym czasie pracy szczególnie uciążliwej lub wykonywanej w szkodliwych warunkach (Dz. U. Nr 20, poz. 174) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Wprowadza się na okres do dnia 31 grudnia 1975 r. skrócony czas pracy w następujących zakładach podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego:
1)
w Poznańskich Zakładach Elektrochemicznych "ALCO" w Poznaniu,
2)
w Zakładach Akumulatorowych w Piastowie,
3)
w Fabryce Akumulatorów w Bielsku-Białej,
4)
w Przedsiębiorstwie Remontu i Dozoru Akumulatorów w Warszawie,

w oddziałach i na stanowiskach pracy wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały.

1.
Czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładach i na stanowiskach określonych w § 1 ogranicza się do 6 godzin na dobę i do 36 godzin tygodniowo.
2.
Pracownicy zatrudnieni w niedzielę powinni otrzymać w zamian wolny dzień w tygodniu, z tym że co trzy tygodnie dzień odpoczynku powinien przypadać w niedzielę.
Minister Przemysłu Maszynowego w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej i Zarządem Głównym Związku Zawodowego Metalowców może przywrócić normalny czas pracy w zakładach objętych uchwałą przed upływem okresu podanego w § 1 po zastosowaniu takich urządzeń ochronnych lub wprowadzeniu takich zmian w warunkach produkcyjnych, które usuną ich szkodliwość.
Traci moc uchwała nr 228 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1961 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego (Monitor Polski z 1961 r. Nr 65, poz. 280 i z 1966 r. Nr 27, poz. 140).
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Przemysłu Maszynowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ STANOWISK PRACY UPRAWNIAJĄCYCH DO KORZYSTANIA ZE SKRÓCONEGO CZASU PRACY

Lp.Nazwa oddziału (wydziału)Stanowisko pracy
123
1Odlewnia ołowiuodlewacze płyt ołowianych,

odlewacze kulek ołowianych,

odlewacze części ołowianych,

nastawiacze i oczyszczacze form odlewniczych,

oczyszczacze odlewów ołowianych

2Młyny ołowiumłynowi ołowiu
3Smarownia płytobsługa mieszalników pasty ołowianej,

smarowacze płyt ołowianych,

pracownicy zatrudnieni przy myciu maszyn po smarowaniu

4Oddział formacji płyt akumulatorowychskładacze i spawacze rzędów formacyjnych,

pracownicy zatrudnieni przy wykańczaniu płyt akumulatorowych

5Montownia akumulatorów ołowianychpracownicy zatrudnieni przy oczyszczaniu i spawaniu płyt ołowianych, zestawianiu i montowaniu ogniw i baterii akumulatorowych,

składacze zespołów akumulatorowych

6Oddziały, w których dokonuje się przetopu i rafinacji ołowiubezpośrednia obsługa pieca
7Kontrola techniczna przy produkcji akumulatorówkontrolerzy i brakarze międzyoperacyjni na odlewni, smarowni, łamalni, oddziale formacji i montażu akumulatorów
8Oddziały, w których dokonuje się galwanizacjipracownicy zatrudnieni przy zakładaniu i wyjmowaniu części do galwanizacji ołowiu
9Transport wewnętrznypracownicy zatrudnieni przy transporcie płyt i części ołowianych
10Magazynypracownicy zatrudnieni przy wydawaniu i przyjmowaniu półfabrykatów oraz surowców ołowianych,

pracownicy zatrudnieni przy układaniu i pakowaniu płyt oraz zespołów akumulatorowych

11Wydziały i oddziały, w których stosuje się skrócony czas pracypracownicy oddelegowani do prac w wydziałach i oddziałach, w których stosuje się skrócony czas pracy, objęci są skróconym czasem pracy tylko przez okres wykonywania tych prac
12Pralniepracownicy zatrudnieni przy praniu odzieży roboczej i ochronnej pracowników zatrudnionych przy ołowiu
13Oddziały produkcyjnesprzątacze lub sprzątaczki
14Dozór inżynieryjno-techniczny w oddziałach produkcyjnychmistrzowie, kierownicy zmianowi, kierownicy następujących oddziałów produkcyjnych:
1) odlewni ołowiu,
2) młynów ołowiu,
3) smarowni płyt (ręcznej i maszynowej),
4) formacji płyt akumulatorowych,
5) montowni akumulatorów ołowianych,
6) przetopu i rafinacji ołowiu,
7) płyt pancernych
15Ustawiacze i rozdzielcy

oddziałów produkcyjnych, w

ustawiacze i rozdzielcy zatrudnieni w następujących oddziałach produkcyjnych:
których stosowany jest 1) odlewni ołowiu,
skrócony czas pracy2) młynach ołowiu,
3) smarowni płyt (ręcznej i maszynowej),
4) formacji płyt akumulatorowych,
5) montowni akumulatorów ołowianych,
6) przetopu i rafinacji ołowiu,
7) płyt pancernych
16Produkcja płyt pancernychpracownicy zatrudnieni przy:
1) obsłudze wstrząsarek płyt pancernych,
2) zakładaniu zakończeń na płyty pancerne,
3) cementowaniu płyt pancernych
17Oddział chemiipracownicy zatrudnieni przy:
1) wyrobie masy ujemnej (kadmowej) zarówno

metodą elektrolityczną, jak i

destylacyjną,

2) wydzielaniu, przyjmowaniu, przesiewaniu,

suszeniu, mieleniu i mieszaniu tlenków

kadmu,

3) przetapianiu kadmu,
4) wykruszaniu masy kadmowej,
5) regeneracji mas kadmowo-niklowych
18Płyciarniapracownicy zatrudnieni przy wyrobie elektrod kadmowo-niklowych
19Spawalniapracownicy zatrudnieni przy spawaniu elektrod kadmowo-niklowych
20Montowniamonterzy akumulatorów kadmowo-niklowych oraz zespołów płyt
21Kontrola techniczna przy produkcji akumulatorów zasadowychkontrolerzy i brakarze zatrudnieni na oddziałach chemii, płyciarni, spawalni i montowni akumulatorów zasadowych
22Transport wewnętrznypracownicy zatrudnieni przy transporcie masy kadmowej, elektrod akumulatorowych i zespołów elektrod kadmowo-niklowych
23Magazynypracownicy zatrudnieni przy układaniu i pakowaniu zespołów elektrod kadmowo-niklowych
24Pralniepracownicy zatrudnieni przy praniu odzieży roboczej i ochronnej pracowników zatrudnionych w oddziałach chemii, płyciarni, spawalni i montowni
25Prace remontowe w wydziałach i oddziałach, w których stosuje się skrócony czas pracypracownicy zatrudnieni przy remontach maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych, pracach hydraulicznych i innych objęci są skróconym czasem pracy tylko przez okres wykonywania tych prac
26Oddziały produkcyjne chemii, płyciarni, spawalni, montownisprzątacze pomieszczeń produkcyjnych
27Dozór inżynieryjno-techniczny i średni w oddziałach wymienionych pod lp. 17-24mistrzowie, kierownicy zmianowi, kierownicy oddziałów zatrudnieni w oddziałach produkcyjnych
28Oddziały wymienione pod lp. 17-24ustawiacze i rozdzielcy zatrudnieni w oddziałach produkcyjnych
29Akumulatorniepracownicy zatrudnieni przy montażu, remontach i konserwacji baterii akumulatorów w akumulatorniach
30Inni pracownicy stale zatrudnieni przy pracach wymienionych pod lp. 1-29pracownicy Przedsiębiorstwa Remontu i Dozoru Akumulatorów w Warszawie zatrudnieni stale w ciągu dnia pracy przy wykonywaniu różnych czynności z ołowiem
31Wydziały remontowepracownicy zatrudnieni przy remoncie i konserwacji form odlewniczych, instalacji oraz maszyn i urządzeń zanieczyszczonych związkami ołowiu i kadmu