Skrócony czas pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Komunikacji.

Monitor Polski

M.P.1961.74.313

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

UCHWAŁA Nr 360
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 września 1961 r.
w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Komunikacji.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o skróconym czasie pracy szczególnie uciążliwej lub wykonywanej w szkodliwych warunkach (Dz. U. Nr 20, poz. 174) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Wprowadza się na okres do dnia 31 grudnia 1975 r. skrócony czas pracy:

- w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe",

- w zakładach naprawczych taboru kolejowego,

- w kolejowych zakładach zabezpieczenia ruchu i łączności,

- w kolejowych zakładach łączności,

- w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych,

- w przedsiębiorstwach robót kolejowych,

- w zakładach naprawy samochodów i w zakładach technicznej obsługi samochodów,

- w oddziałach i oddziałach remontowych Państwowej Komunikacji Samochodowej,

komórkach produkcyjnych i na stanowiskach pracy wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik do uchwały.

1.
Czas pracy pracowników zatrudnionych dotychczas w pełnym wymiarze lub co najmniej 6 godzin dziennie w zakładach i na stanowiskach określonych w § 1 ogranicza się do 6 godzin na dobę i do 36 godzin tygodniowo.
2.
W zakładach pracy o ruchu ciągłym kierownictwo zakładu może w wyjątkowych przypadkach, po każdorazowym uzyskaniu zgody technicznego inspektora pracy przy właściwym zarządzie okręgowym Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych lub Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców przedłużyć czas pracy ponad 36 godzin tygodniowo do 42 godzin tygodniowo, z tym że przedłużenie czasu pracy nie może trwać dłużej niż jeden miesiąc łącznie w ciągu roku. Praca ponad 36 godzin tygodniowo opłacana będzie według zasad przewidzianych dla wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
3.
Pracownicy zatrudnieni w niedziele otrzymują zamian wolny dzień w tygodniu, z tym że co trzy tygodnie dzień odpoczynku powinien przypadać w niedzielę.
Minister Komunikacji w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych lub Zarządem Głównym Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców przywróci normalny czas pracy w zakładach i na stanowiskach roboczych określonych w § 1 po zastosowaniu urządzeń ochronnych lub wprowadzeniu zmian w warunkach produkcyjnych, które usuną występujące szkodliwości dla zdrowia lub szczególną uciążliwość warunków pracy.
Wykonanie przepisów uchwały nie może spowodować zwiększenia zatrudnienia i funduszu płac w resorcie komunikacji.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Komunikacji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1962 r.

ZAŁĄCZNIK  2

WYKAZ PRAC

wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia uprawniających do korzystania ze skróconego czasu pracy:
1)
w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe",
2)
w zakładach naprawczych taboru kolejowego,
3)
w kolejowych zakładach zabezpieczenia ruchu i łączności,
4)
w kolejowych zakładach łączności,
5)
w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych,
6)
w przedsiębiorstwach robót kolejowych,
7)
w zakładach naprawy samochodów i w zakładach technicznej obsługi samochodów,
8)
w oddziałach i oddziałach remontowych Państwowej Komunikacji Samochodowej:
Lp.Nazwa komórki produkcyjnej bądź określenie czynności szkodliwych dla zdrowiaStanowisko robocze bądź wykonywana praca
1Odlewnia granulatu ołowianego i panewekOdlewacz granulatu ołowianego
Odlewacz panewek
2Montownia akumulatorów ołowianychAkumulatorzysta - przy oczyszczaniu i spawania płyt ołowianych, zestawianiu i montowaniu ogniw i baterii akumulatorowych, składaniu zespołów i akumulatorów
3Malowanie farbami zawierającymi związki ołowiuMalowanie minią wnętrz zbiorników i małych pomieszczeń
4AkumulatorniaAkumulatorzysta
demontażu akumulatorów przeznaczonych do naprawy
5Odlewnia ołowiuOdlewacze płyt ołowianych
Odlewacze kulek ołowianych
Odlewacze części akumulatorowych
Odlewacze czcionek drukarskich
Odlewacze matryc ołowianych
Oczyszczacze odlewów ołowianych
Obrabiacze ręczni czcionek do drukarek biletowych
6Kontrola techniczna w odlewni, smarowni, formowni, łamalni i montażu przedmiotów ołowianychKontrolerzy i brakarze międzyoperacyjni
7GalwanizerniaObsługa galwanizerni (zakładanie i wyjmowanie części i połączeń do galwanizacji ołowiu)
8(skreślony)
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 267 z dnia 16 listopada 1967 r. (M.P.67.64.308) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1967 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 26 z dnia 26 lutego 1973 r. (M.P.73.7.45) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1973 r.

2 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 267 z dnia 16 listopada 1967 r. (M.P.67.64.308) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1967 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 267 z dnia 16 listopada 1967 r. (M.P.67.64.308) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 1967 r.