Monitor Polski

M.P.1961.65.280

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1966 r.

UCHWAŁA Nr 228
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lipca 1961 r.
w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1959 r. o skróconym czasie pracy szczególnie uciążliwej lub wykonywanej w szkodliwych warunkach (Dz. U. Nr 20, poz. 174) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 1 Wprowadza się na okres do dnia 31 grudnia 1970 r. skrócony czas pracy na stanowiskach pracy wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały w następujących zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego:
1) w Poznańskich Zakładach Elektrotechnicznych "ALCO" w Poznaniu,
2) w Zakładach Akumulatorowych w Piastowie,
3) w Fabryce Akumulatorów w Bielsku-Białej.
§  2.
1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładach i na stanowiskach określonych w § 1 ogranicza się do 6 godzin na dobę i 36 godzin tygodniowo.
2. Pracownicy zatrudnieni w niedzielę powinni otrzymać w zamian wolny dzień w tygodniu, z tym że co trzy tygodnie dzień odpoczynku powinien przypadać w niedzielę.
§  3. Minister Przemysłu Ciężkiego w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Centralną Radą Związków Zawodowych może przywrócić normalny czas pracy - przed upływem okresu czasu podanego w § 1 - w zakładach objętych uchwałą, po zastosowaniu takich urządzeń ochronnych lub wprowadzeniu takich zmian w warunkach produkcyjnych, które usuną szkodliwość warunków pracy.
§  4. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.

ZAŁĄCZNIK  2

WYKAZ STANOWISK PRACY UPRAWNIAJĄCYCH DO KORZYSTANIA ZE SKRÓCONEGO CZASU PRACY

Lp.Nazwa oddziałuStanowisko pracy
1Odlewnia ołowiuodlewacze płyt ołowianych,
odlewacze kulek ołowianych,
odlewacze części ołowianych,
nastawiacze i oczyszczacze form odlewniczych,
oczyszczacze odlewów ołowianych
2Młyny ołowiumłynowi ołowiu
3Smarownia płytobsługa mieszalników pasty ołowianej,
smarowacze płyt ołowianych,
pracownicy zatrudnieni przy myciu maszyn po smarowaniu
4Oddział formacji płyt akumulatorowychskładacze i spawacze rzędów formacyjnych,
pracownicy zatrudnieni przy wykańczaniu płyt akumulatorowych
5Montownia akumulatorów ołowianychpracownicy zatrudnieni przy oczyszczaniu i spawaniu płyt ołowianych, zestawianiu i montowaniu ogniw i baterii akumulatorowych,
składacze zespołów i akumulatorów
6Oddziały, w których dokonuje się przetopu i rafinacji ołowiubezpośrednia obsługa pieca
7Kontrola techniczna (przy produkcji akumulatorów)kontrolerzy i brakarze międzyoperacyjni na odlewni, smarowni, łamalni, oddziale formacji i montażu akumulatorów
8Oddziały, w których dokonuje się galwanizacjipracownicy zatrudnieni przy zakładaniu i wyjmowaniu części do galwanizacji ołowiu
9Transport wewnętrznypracownicy zatrudnieni przy transporcie płyt i części ołowianych
10Magazynypracownicy zatrudnieni wyłącznie przy wydawaniu i przyjmowaniu półfabrykatów oraz surowców ołowianych,
pracownicy zatrudnieni wyłącznie przy układaniu i pakowaniu płyt oraz zespołów akumulatorowych
11Prace remontowe w wydziałach i oddziałach, w których stosuje się skrócony czas pracypracownicy zatrudnieni przy remoncie i konserwacji form odlewniczych oraz maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych, pracach murarskich, hydraulicznych i innych, jeśli ich praca trwa nieprzerwanie w tych wydziałach i oddziałach co najmniej 6 dni; skrócony czas pracy przysługuje tylko za czas wykonywania tych prac
12Pralniepracownicy zatrudnieni przy praniu odzieży roboczej i ochronnej pracowników zatrudnionych przy ołowiu
13Oddziały produkcyjnesprzątacze lub sprzątaczki
14Dozór inżynieryjno-techniczny w oddziałach produkcyjnychmistrzowie, kierownicy zmianowi, kierownicy następujących oddziałów produkcyjnych:
1) odlewnie ołowiu,
2) młyny ołowiu,
3) smarownie płyt (ręczne i maszynowe),
4) formacje płyt akumulatorowych,
5) montownie akumulatorów ołowianych,
6) przetop i rafinacja ołowiu,
7) płyty pancerne
15Ustawiacze i rozdzielcy oddziałów produkcyjnych, w których stosowany jest skrócony czas pracyustawiacze i rozdzielcy zatrudnieni w następujących oddziałach produkcyjnych:
1) odlewnie ołowiu,
2) młyny ołowiu,
3) smarownie płyt (ręczne i maszynowe),
4) formacje płyt akumulatorowych,
5) montownie akumulatorów ołowianych,
6) przetop i rafinacja ołowiu,
7) płyty pancerne
16Produkcja płyt pancernychpracownicy zatrudnieni przy:
1) obsłudze wstrząsarek płyt pancernych,
2) zakładaniu zakończeń na płyty pancerne,
3) cementowaniu płyt pancernych
17Oddział chemiipracownicy zatrudnieni przy:
1) wyrobie masy ujemnej (kadmowej) zarówno

metodą elektrolityczną, jak i

destylacyjną,

2) wydzielaniu, przyjmowaniu,

przesiewaniu, suszeniu, mieleniu i

mieszaniu tlenków kadmu,

3) przetopie kadmu,
4) wykruszaniu masy kadmowej,
5) regeneracji mas kadmowo-niklowych
18Płyciarniapracownicy zatrudnieni przy wyrobie elektrod kadmowo-niklowych
19Spawalniapracownicy zatrudnieni przy spawaniu elektrod kadmowo-niklowych
20Montowniamonterzy akumulatorów kadmowo-niklowych oraz zespołów płyt
21Kontrola techniczna przy produkcji akumulatorów zasadowychkontrolerzy i brakarze, zatrudnieni na oddziałach chemii, płyciarni, spawalni i montowni akumulatorów zasadowych
22Transport wewnętrznypracownicy zatrudnieni przy transporcie masy kadmowej, elektrod akumulatorowych i zespołów elektrod kadmowo-niklowych
23Magazynypracownicy zatrudnieni wyłącznie przy układaniu i pakowaniu zespołów elektrod kadmowo-niklowych
24Pralniepracownicy zatrudnieni przy praniu odzieży roboczej i ochronnej pracowników zatrudnionych w oddziałach chemii, płyciarni, spawalni i montowni
25Prace remontowe w wydziałach i oddziałach, w których stosuje się skrócony czas pracypracownicy zatrudnieni przy remontach maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych, pracach hydraulicznych i innych, jeśli ich praca trwa nieprzerwanie w tych wydziałach i oddziałach co najmniej 6 dni; skrócony czas pracy przysługuje tylko za czas wykonywania tych prac
26Oddziały produkcyjne chemii, płyciarni, spawalni i montownisprzątacze pomieszczeń produkcyjnych
27Dozór inżynieryjno-techniczny i średni w oddziałach wymienionych pod lp. 17-24mistrzowie, kierownicy zmianowi, kierownicy oddziałów zatrudnieni w oddziałach produkcyjnych
28Ustawiacze i rozdzielcy w oddziałach wymienionych pod lp. 17-24ustawiacze i rozdzielcy zatrudnieni w oddziałach produkcyjnych
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 125 z dnia 13 maja 1966 r. (M.P.66.27.140) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 1966 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 125 z dnia 13 maja 1966 r. (M.P.66.27.140) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 1966 r.