Skrócony czas pracy w niektórych przedsiębiorstwach przemysłu skórzanego podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego.

Monitor Polski

M.P.1973.38.229

Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1973 r.

UCHWAŁA Nr 213
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 sierpnia 1973 r.
w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych przedsiębiorstwach przemysłu skórzanego podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o skróconym czasie pracy szczególnie uciążliwej lub wykonywanej w szkodliwych warunkach (Dz. U. Nr 20, poz. 174) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Wprowadza się na okres do dnia 31 grudnia 1978 r. skrócony czas pracy w przedsiębiorstwach branży garbarskiej, futrzarskiej i białoskórniczej, podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego, na stanowiskach pracy wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik do uchwały.
2.
W przedsiębiorstwach nowo budowanych skrócenie czasu pracy może być wprowadzone na stanowiskach pracy określonych w wykazie, jeżeli na podstawie przeprowadzonych badań specjalistycznych zostanie stwierdzone zagrożenie środowiska pracy pomimo zastosowania nowej techniki i technologii.
Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w wykazie ogranicza się do 7 godzin na dobę przez 5 kolejnych dni tygodnia i do 6 godzin w sobotę, tj. do 41 godzin tygodniowo.
Skrócenie czasu pracy, o którym mowa w § 1 i 2, nie może spowodować zwiększenia planowanego funduszu płac ani obniżenia wykonania planów produkcyjnych.
Minister Przemysłu Lekkiego w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego przywróci normalny czas pracy na stanowiskach wymienionych w wykazie po zastosowaniu urządzeń ochronnych lub wprowadzeniu zmian techniczno-produkcyjnych, które usuną szkodliwość i uciążliwość warunków pracy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1973 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ STANOWISK PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY GARBARSKIEJ, FUTRZARSKIEJ I BIAŁOSKÓRNICZEJ UPRAWNIAJĄCYCH DO KORZYSTANIA ZE SKRÓCONEGO CZASU PRACY

Lp.Stanowiska pracy
1Zatrudnieni w wykończalniach skór i przy produkcji farb garbarskich– garbarze wykończalnicy,

– przygotowywacze farb i apretur,

– mieszalnikowi,
– walcownicy,
– ługowacze opakowań.
2Zatrudnieni w magazynach skór i chemikaliów– konserwatorzy skór surowych,

– brakarze surowca, międzyoperacyjni i

wyrobów gotowych,

– pracownicy zatrudnieni przy

przyjmowaniu, magazynowaniu oraz

wydawaniu artykułów chemicznych.

3Zatrudnieni w transporcie wewnątrzzakładowym w wykończalniach skór i magazynach– pracownicy zatrudnieni przy transporcie

surowców, półfabrykatów i wyrobów

gotowych.

4Zatrudnieni w średnim dozorze inżynieryjno-technicznym oraz przy remoncie i konserwacji w wykończalniach i magazynach skór– pracownicy na stanowiskach mistrza,

brygadzisty produkcji, brygadzisty

jakości, brygadzisty manipulanta,

brakarza, próbiarza-laboranta,

– pracownicy wykonujący remonty maszyn i

urządzeń, instalacje elektryczne i

hydrauliczne, sprzątacze, dźwigowi i

inni pracownicy zatrudnieni lub

oddelegowani do prac w wykończalniach i

magazynach skór.

Pracownicy wyżej wymienieni objęci są skróconym czasem pracy przez okres wykonywania prac w wykończalniach i magazynach skór, jeżeli prace te wykonują nie mniej niż 4 godziny w dniu roboczym.