Monitor Polski

M.P.1981.28.254

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1985 r.

UCHWAŁA Nr 222
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 października 1981 r.
w sprawie skróconego czasu pracy dla niektórych pracowników zatrudnionych w Morskiej Stoczni Jachtowej im. L. Teligi.

Na podstawie art. 130 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1981 r. Nr 6, poz. 23) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 1 Wprowadza się na okres do dnia 31 grudnia 1989 r. skrócony czas pracy dla pracowników zatrudnionych przy formowaniu okrętowych wyrobów z tworzyw sztucznych w Morskiej Stoczni Jachtowej im. L. Teligi.
§  2.
1. Czas pracy pracowników zatrudnionych przy pracach określonych w § 1 wynosi:

- 30 godzin tygodniowo w 5-dniowym tygodniu pracy,

- 36 godzin tygodniowo w 6-dniowym tygodniu pracy,

z tym że dobowy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 8 godzin.

2. Pracownicy zatrudnieni w skróconym czasie pracy nie mogą być zatrudniani w godzinach nadliczbowych.
§  3. Godzinowe stawki płac pracowników, o których mowa w § 1, ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje normalny czas pracy do skróconego czasu pracy.
§  4. W razie zastosowania urządzeń ochronnych lub wprowadzenia takich zmian w warunkach produkcji, które usuną szkodliwe dla zdrowia lub szczególnie uciążliwe warunki pracy, Minister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz właściwymi statutowo organami związków zawodowych wystąpi do Rady Ministrów z wnioskiem o przywrócenie normalnego czasu pracy.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 uchwały nr 41 z dnia 26 marca 1985 r. (M.P.85.6.46) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 kwietnia 1985 r.