Składy celne Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona".

Monitor Polski

M.P.1979.16.101

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 5 czerwca 1979 r.
w sprawie składów celnych Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona".

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 10, poz. 56), zarządza się, co następuje:
1.
Zarządzenie określa zasady prowadzenia składów celnych Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona", zwanego dalej "Przedsiębiorstwem".
2.
Przedsiębiorstwo prowadzi składy celne w: Barwinku, Bydgoszczy, Cieszynie, Chyżnem, Darłowie, Gdańsku, Gdyni, Helu, Katowicach, Kołbaskowie, Kołobrzegu, Kudowie, Łysej Polanie, Medyce, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Świecku, Świnoujściu, Terespolu, Ustce, Warszawie, Władysławowie, Wrocławiu i Zgorzelcu.
3.
Składami celnymi są magazyny, sklepy, kioski i pawilony Przedsiębiorstwa, znajdujące się w miejscowościach wymienionych w ust. 2, wyznaczone w porozumieniu z miejscowo właściwym urzędem celnym, zwanym dalej "urzędem celnym".
4.
Składy celne pozostają pod kontrolą celną sprawowaną przez urząd celny.
Towary ze składów celnych mogą być sprzedawane:
1)
podróżnym przekraczającym granicę na podstawie paszportów, jeżeli nabywanie towarów odbywa się w związku z przekraczaniem granicy,
2)
członkom załóg polskich statków floty handlowej, rybackiej i żeglugi śródlądowej oraz statków powietrznych, otrzymującym dodatek dewizowy wypłacany z tytułu umowy o pracę lub wykonywania praktyki,
3)
osobom przesiedlającym się na pobyt stały do Polski,
4)
przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym i misjom specjalnym w Polsce oraz członkom ich personelu, korzystającym z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych,
5)
cudzoziemcom dewizowym uczestniczącym w międzynarodowych targach i wystawach organizowanych w Polsce, legitymującym się kartami uczestnictwa.
Towary nie powinny być przechowywane w składach celnych przez okresy dłuższe niż określone w przepisach odrębnych. W wypadkach zasługujących na uwzględnienie okres ten może być przedłużony przez urząd celny na wniosek prowadzącego skład celny.
Przedsiębiorstwo jest obowiązane:
1)
urządzać składy celne zgodnie z zaleceniem urzędu celnego,
2)
otwierać i zamykać składy celne w godzinach podanych do wiadomości urzędowi celnemu,
3)
prowadzić ewidencję składowanych towarów w sposób uzgodniony z urzędem celnym.
Przedsiębiorstwo może za zgodą urzędu celnego:
1)
przepakowywać, sortować, dzielić, czyścić i poddawać uszlachetnieniu towary złożone w składzie celnym,
2)
pobierać próbki towarów,
3)
wprowadzać opakowania z polskiego obszaru celnego dla przepakowania towaru.
Wstęp do składów celnych mają:
1)
pracownicy Przedsiębiorstwa i pracownicy dostawców Przedsiębiorstwa,
2)
osoby uprawnione do dokonywania zakupów w składach celnych,
3)
osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli działalności Przedsiębiorstwa,
4)
inne osoby za zgodą urzędu celnego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1979 r.