Monitor Polski

M.P.1953.A-99.1364

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 22 października 1953 r.
w sprawie składania egzaminów i uzyskiwania dyplomów ukończenia studiów wyższych w charakterze eksternistów przez osoby skreślone z ostatniego roku stadiów wskutek niezachowania terminów uzyskania dyplomu.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) i art. 2 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkól wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106) zarządza się, co następuje:
§  1. Osoby pracujące zawodowo, które zostały skreślone z listy studentów po ostatnim roku studiów wyższych wskutek niezachowania terminów uzyskania dyplomu, przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 30 kwietnia 1951 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 205), mogą w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (na wydziałach weterynaryjnych - dyplomu lekarza weterynarii) składać w szkołach wyższych egzaminy w charakterze eksternistów w trybie i na zasadach, przewidzianych w niniejszym zarządzeniu.
§  2. Dopuszczone do składania egzaminów jako eksterniści mogą być osoby wymienione w § 1, jeżeli:
a) studia wyższe rozpoczęły w Polsce Ludowej przed rokiem szkolnym 1948/1949;
b) wysłuchały wykładów i odbyły ćwiczenia oraz inne zajęcia praktyczne przewidziane na poszczególnych latach studiów łącznie z ostatnim rokiem studiów;
c) skreślone zostały z listy studentów ostatniego roku studiów na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 30 kwietnia 1951 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 205);
d) wykazać się mogą dodatnią opinią instytucji, w której pracują;
e) złożą do odpowiedniej szkoły wyższej podanie o dopuszczenie do składania egzaminów w charakterze eksternistów w terminie ostatecznym do dnia 31 marca 1954 r.
§  3. O dopuszczeniu osób określonych w § 2 do składania egzaminów w charakterze eksternistów decyduje rektor.
§  4. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia przez eksternistę powinno nastąpić w terminie prekluzyjnym do dnia 31 października 1955 r. W razie niezachowania powyższego terminu eksternista traci prawo składania egzaminów.
§  5. Tryb składania egzaminów przez eksternistów określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  6.
1. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia eksternista otrzymuje nakaz pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie dotyczy to przypadków, jeżeli eksternista przepracował przewidziany okres czasu na podstawie uprzednio już wydanego przez szkołę wyższą nakazu pracy.
2. Jeżeli w chwili uzyskania dyplomu eksternista pracuje na podstawie uprzednio wydanego nakazu pracy dla osób nie posiadających wyższego wykształcenia, eksternista otrzymuje nakaz pracy, przewidziany dla osób, które uzyskały wyższe wykształcenie. Czas pracy na podstawie obu nakazów nie może łącznie przekraczać 3 lat.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN SKŁADANIA EGZAMINÓW I UZYSKIWANIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH I STOPNIA ORAZ LEKARZA WETERYNARII PRZEZ OSOBY SKREŚLONE Z OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SZKÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI Z DNIA 30 KWIETNIA 1951 R. W SPRAWIE TERMINU UZYSKIWANIA DYPLOMÓW W SZKOŁACH WYŻSZYCH

§ 1.
1. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminów w charakterze eksternisty, zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 października 1953 r. w sprawie składania egzaminów i uzyskiwania dyplomów ukończenia studiów wyższych w charakterze eksternistów przez osoby, które zostały skreślone z ostatniego roku studiów wskutek niezachowania terminów uzyskania dyplomu (Monitor Polski Nr A-99, poz. 1364), składa podanie do rektora szkoły wyższej, w której uprzednio studiowała.
2. Do podania należy dołączyć życiorys ze szczególnym uwzględnieniem okresu od chwili skreślenia z listy studentów do chwili złożenia podania, zaświadczenie pracodawcy zawierające ocenę pracy zawodowej kandydata i dwie fotografie.
3. O dopuszczeniu do składania egzaminów w charakterze eksternisty decyduje rektor.
§  2.
1. Osoba dopuszczona do składania egzaminów w charakterze eksternisty otrzymuje indeks z nadrukiem "eksternista".
2. Do indeksu eksternista wpisuje przedmioty, z których zgodnie z planem studiów przewidziany jest egzamin. Wpis potwierdza dziekan.
§  3. Eksternista składa wszystkie egzaminy, które obowiązywały na I stopniu studiów odpowiedniego kierunku, według planów i programów studiów obowiązujących w czasie, gdy eksternista był studentem. Eksternistę składającego egzaminy na wydziale weterynaryjnym obowiązują plany i programy studiów z okresu czasu, gdy eksternista był studentem.
§  4. Kolejność i terminy składania egzaminów ustala dziekan na wniosek eksternisty.
§  5.
1. Eksterniście zalicza się egzaminy z przedmiotów, z których otrzymał on, będąc studentem, ocenę co najmniej dostateczną.
2. Od egzaminu z podstaw marksizmu-leninizmu nie zwalnia złożenie egzaminu z nauki o Polsce współczesnej.
§  6. Egzamin złożony z wynikiem niedostatecznym może być składany powtórnie nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni. Egzamin poprawkowy składany może być tylko raz.
§  7. Nieusprawiedliwione niezgłoszenie się na egzamin powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.
§  8. W razie niezgłoszenia się eksternisty na egzamin z powodu choroby lub wypadku losowego dziekan może wyznaczyć termin dodatkowy. Termin dodatkowy nie może być wyznaczony, jeżeli powodowałby niezachowanie ostatecznego terminu określonego w § 4 zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 października 1953 r. (§ 1 ust. 1) dla uzyskania dyplomu.
§  9. Złożenie egzaminu poprawkowego (§ 6) z wynikiem niedostatecznym powoduje skreślenie z listy eksternistów.
§  10.
1. Po złożeniu wszystkich egzaminów, przewidzianych w § 3 regulaminu, łącznie z egzaminem dyplomowym z wynikiem co najmniej dostatecznym eksternista otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia (na wydziałach weterynaryjnych - dyplom lekarza weterynarii).
2. Zasady i tryb składania egzaminów dyplomowych określają przepisy regulujące warunki ukończenia studiów I stopnia (studiów weterynaryjnych).
§  11. Eksterniści uiszczają następujące opłaty:
1) wpisowe - 30 zł,
2) za każdy egzamin - 25 zł,
3) za egzamin poprawkowy - 40 zł.
§  12. Ewidencję eksternistów prowadzą sekretariaty wydziałów.
§  13. O uzyskaniu przez eksternistę dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (lekarza weterynarii) lub o skreśleniu z listy eksternistów rektor zawiadamia zakład pracy, w którym eksternista pracuje w chwili otrzymania dyplomu lub skreślenia.