§ 4. - Skład, siedziba i tryb postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.

Monitor Polski

M.P.1957.74.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1960 r.
§  4.
1. 1
Powołuje się Odwoławczą Morską Komisję Dyscyplinarną w Warszawie, zwaną dalej "Komisją Odwoławczą".
2.
Komisja Odwoławcza rozstrzyga w sprawach odwołań od orzeczeń komisji wymienionych w § 2, a także w sporach o właściwość komisji.
1 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 września 1960 r. (M.P.60.76.351) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 1960 r.