§ 25a. - Skład, siedziba i tryb postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.

Monitor Polski

M.P.1957.74.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1960 r.
§  25a. 17
1. 18
W sprawie zakończonej prawomocnym orzeczeniem, bez względu na to, czy zostało wydane przez kapitana, czy przez komisję, wznowienie postępowania może nastąpić w przypadku, gdy zachodzą podstawy do wznowienia postępowania zgodnie z przepisami o postępowaniu administracyjnym.
2.
Wznowienie postępowania zarządza przewodniczący komisji, a jeżeli orzeczenie kończące postępowanie wydała Komisja Odwoławcza - przewodniczący tej komisji.
17 § 25a zmieniony przez § 1 pkt 12 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1959 r. (M.P.59.10.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 stycznia 1959 r.
18 § 25a ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 19 września 1960 r. (M.P.60.76.351) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 1960 r.