Monitor Polski

M.P.1992.20.153

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 23 czerwca 1992 r.
w sprawie składu, organizacji i zasad działania Rady Geologicznej.

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303, z 1974 r. Nr 38, poz. 230, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 31, poz. 129) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W skład Rady Geologicznej, zwanej dalej "Radą", wchodzi 15 członków, których powołuje na okres 3 lat Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
2. Członkowie Rady powoływani są spośród wybitnych specjalistów z zakresu nauk geologicznych, przemysłu wydobywczego i przemysłu materiałów budowlanych, planowania przestrzennego, budownictwa, gospodarki wodnej i ekologii, a także spośród przedstawicieli zainteresowanych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz Polskiego Towarzystwa Geologicznego.
3. Minister może odwołać członka Rady, w szczególności w przypadku niebrania przez niego udziału w pracach Rady lub zrzeczenia się członkostwa, i dookoptować w to miejsce innego członka.
4. Ponadto członkami Rady są z urzędu:
1) dyrektor Departamentu Geologii w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
2) dyrektor Biura Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
3) dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego.
§  2. Do zakresu działania Rady należy przygotowanie dla Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa opinii w sprawie działalności geologicznej, w tym propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków ochrony złóż kopalin i wód podziemnych oraz racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin, a w szczególności:
1) inicjowanie i opiniowanie głównych kierunków badań geologicznych i polityki koncesyjnej w Polsce,
2) opiniowanie ogólnego programu prac geologicznych, kolejności ich wykonywania i środków potrzebnych do ich realizacji,
3) opiniowanie metodyki badań geologicznych i zasad dokumentowania złóż kopalin i wód podziemnych oraz zasad ustalania przydatności gruntów dla celów budownictwa i planowania przestrzennego,
4) opiniowanie analizy bilansu zasobów złóż kopalin,
5) opiniowanie działalności prowadzonej w kraju w zakresie ochrony złóż kopalin i wód podziemnych oraz gospodarki zasobami tych złóż,
6) inicjowanie i opiniowanie zamierzeń legislacyjnych w zakresie działalności geologicznej, gospodarki złożami kopalin i ochrony wód podziemnych,
7) inicjowanie i opiniowanie działalności mającej na celu podnoszenie poziomu fachowego kadr geologicznych i wiertniczych,
8) inicjowanie i opiniowanie współpracy naukowo-technicznej i gospodarczej z zagranicą w zakresie prac geologicznych oraz ochrony złóż kopalin i wód podziemnych,
9) opiniowanie technologii oraz zastosowanego sprzętu (materiału, konstrukcji) służącego do poszukiwania i wydobywania kopalin z dna morskiego w aspekcie ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi oraz przestrzegania umów międzynarodowych, których Polska jest stroną,
§  3. Rada na swym pierwszym posiedzeniu powołuje spośród swego grona przewodniczącego Rady, trzech zastępców oraz sekretarza.
§  4.
1. Prezydium Rady tworzą:
1) przewodniczący Rady,
2) zastępcy przewodniczącego Rady,
3) sekretarz,
4) dwaj członkowie Rady, wybrani przez Radę.
2. Prezydium Rady reprezentuje Radę na zewnątrz i organizuje jej pracę, a w szczególności:
1) ustala plan pracy Rady,
2) przygotowuje i zwołuje posiedzenia Rady zgodnie z planem pracy Rady,
3) sprawuje kontrolę nad właściwym załatwianiem spraw przez sekretarza Rady i nad wykonywaniem uchwał Rady,
4) powołuje zespoły robocze oraz koordynuje ich pracę,
5) powołuje w razie potrzeby biegłych (ekspertów),
6) przedstawia Radzie materiały dotyczące działalności geologicznej.
§  5. Przewodniczący Rady lub zastępca przewodniczącego Rady:
1) przewodniczy na posiedzeniach Prezydium i sesjach,
2) zwołuje sesje nadzwyczajne Rady i posiedzenia Prezydium,
3) wyznacza referenta sprawy,
4) zleca opracowanie spraw i zagadnień członkom Rady lub zespołom roboczym,
5) zawiera umowy o dzieło lub umowy zlecenia w celu opracowania zagadnień związanych z działalnością Rady,
6) zaprasza do udziału w pracach Rady biegłych wybitnych znawców problematyki geologicznej.
§  6. Do zadań sekretarza Rady należy:
1) wykonywanie czynności biurowych,
2) zbieranie i opracowywanie materiałów pod obrady Rady oraz przygotowywanie opinii i wniosków Rady,
3) rozsyłanie zaproszeń na posiedzenia, wraz z porządkiem dziennym i materiałami, co najmniej na dziesięć dni przed posiedzeniem,
4) prowadzenie korespondencji Rady,
5) opracowywanie planu pracy Rady i Prezydium oraz opracowywanie sprawozdań z działalności Prezydium, Rady i zespołów roboczych,
6) uczestniczenie w posiedzeniach Rady i Prezydium, sporządzanie i uzgadnianie protokołów tych posiedzeń oraz udział w redagowaniu uchwał Rady,
7) wnioskowanie w sprawie przyznania środków finansowych na pokrycie wydatków Rady oraz kontrola ich wykorzystania,
8) podpisywanie korespondencji nie zastrzeżonej dla przewodniczącego,
9) kontrola realizacji uchwał Rady,
10) inne czynności zlecone przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego Rady.
§  7.
1. Posiedzenia Prezydium zwołuje przewodniczący Rady lub zastępca przewodniczącego.
2. W posiedzeniach Prezydium mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni biegli.
3. Prezydium w sprawach należących do zakresu jego działania podejmuje uchwały większością głosów, w obecności przynajmniej 3 członków Prezydium, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Rady.
4. Z posiedzenia Prezydium Rady sporządza się protokół.
§  8.
1. Rada odbywa posiedzenia na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. Sesje zwyczajne zwoływane są przez Prezydium Rady co najmniej dwa razy do roku.
3. Sesje nadzwyczajne zwoływane są w razie potrzeby przez przewodniczącego Rady na wniosek Prezydium Rady albo pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby członków Rady.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów i są ważne bez względu na liczbę obecnych na posiedzeniu członków Rady. Członek Rady, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić do protokołu zdanie odrębne i uzasadnić je na piśmie w terminie 7 dni od dnia posiedzenia.
§  9. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Rady. Protokół powinien być dostarczony członkom Rady w ciągu 30 dni i przyjęty na następnym posiedzeniu Rady.
§  10. Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności - jeden z jego zastępców, upoważniony przez przewodniczącego Rady.
§  11.
1. Prezydium Rady może powoływać zespoły robocze działające stale lub czasowo.
2. W skład zespołu roboczego mogą wchodzić członkowie Rady i biegli zaproszeni przez Prezydium Rady.
3. Jeżeli w skład zespołu roboczego wchodzą członkowie Rady, to zespołowi temu przewodniczy członek Rady.
§  12.
1. Środki finansowe na potrzeby Rady, w tym koszty opracowań o charakterze analiz, ekspertyz i ocen zleconych z inicjatywy Rady, są pokrywane z budżetu Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na podstawie preliminarza przedkładanego corocznie przez Prezydium Rady Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
2. Zaproszonym na posiedzenie Rady, Prezydium Rady i zespołów roboczych członkom Rady i biegłym zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet na podstawie przepisów obowiązujących przy delegacjach służbowych pracowników państwowych jednostek organizacyjnych.
3. Za udział w posiedzeniu Rady przysługuje wynagrodzenie wynoszące dla przewodniczącego - 2,2%, dla członków Rady (z wyjątkiem członków Rady wchodzących do Rady z urzędu) oraz zaproszonych biegłych - 1,8% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za kwartał poprzedzający termin posiedzenia Rady, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stosownie do przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
§  13. Traci moc zarządzenie nr 10 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Rady Geologicznej.
§  14. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.