Monitor Polski

M.P.2015.996

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2014 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w dziedzinie obronności,
sporządzona w Belgradzie dnia 10 czerwca 2013 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Serbii, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami";

Będąc obopólnie zainteresowane w działaniu na rzecz międzynarodowego pokoju, zaufania i stabilizacji;

Biorąc pod uwagę rozwój stosunków między państwami w Europie i na świecie;

Działając w duchu Karty Narodów Zjednoczonych, Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Paryskiej Karty Nowej Europy;

Uznając współpracę w dziedzinie obronności za kluczowy element przekształcania i ulepszania systemu bezpieczeństwa światowego;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Postanowienia ogólne

1. Celem niniejszej Umowy jest ustalenie prawnych ram współpracy w dziedzinie obronności między Umawiającymi się Stronami, jak również określenie ogólnych zasad takiej współpracy.
2. Współpraca między Umawiającymi się Stronami w ramach niniejszej Umowy będzie prowadzona zgodnie z ich kompetencjami, prawem wewnętrznym, przepisami prawa międzynarodowego, jak również międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Serbii.
3. Dla potrzeby stosowania niniejszej Umowy, odpowiedzialnymi organami będą: Minister Obrony Narodowej we współpracy z ministrem właściwym do spraw gospodarki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Obrony w imieniu Republiki Serbii.
Artykuł  2

Definicje

Dla celów niniejszej Umowy, pojęcia w niej użyte będą miały następujące znaczenie:

1) "personel wojskowy" - członkowie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Serbii;
2) "personel cywilny" - pracownicy sił zbrojnych i ministerstw właściwych do spraw obrony Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Serbii;
3) "Strona wysyłająca" - Umawiająca się Strona, która wysyła swój personel wojskowy i cywilny na terytorium Strony przyjmującej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
4) "Strona przyjmująca" - Umawiająca się Strona, która przyjmuje personel wojskowy i cywilny Strony wysyłającej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Artykuł  3

Obszary współpracy

1. Współpraca między Umawiającymi się Stronami będzie obejmować następujące obszary:
1) planowanie obronne;
2) funkcjonowanie sił zbrojnych w nowoczesnych społeczeństwach demokratycznych, łącznie ze stosowaniem postanowień międzynarodowych traktatów w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń;
3) misje pokojowe i humanitarne oraz inne operacje międzynarodowych organizacji dotyczące wsparcia pokoju i zwalczania terroryzmu;
4) organizacja sił zbrojnych, łącznie z polityką kadrową i zarządzaniem zasobami ludzkimi;
5) wsparcie logistyczne i transport dla potrzeb sił zbrojnych;
6) szkolnictwo wojskowe;
7) szkolenie wojskowe;
8) ćwiczenia wojskowe, łącznie z wykorzystaniem poligonów wojskowych;
9) działania wojskowych służb poszukiwawczo-ratowniczych;
10) nauka i badania w dziedzinie obronności;
11) wojskowa kartografia, geodezja, hydrografia i meteorologia;
12) uzbrojenie i sprzęt wojskowy, łącznie z dostawą uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Serbii, jak również badaniem i rozwojem, konserwacją i remontem uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
13) przemysł obronny;
14) wojskowe technologie informatyczno-łącznościowe;
15) medycyna wojskowa i wojskowe wsparcie medyczne;
16) prawo i ekonomia w dziedzinie obronności;
17) ochrona środowiska związana z zanieczyszczeniem powodowanym działalnością jednostek wojskowych;
18) historia i muzea wojska, łącznie z wymianą eksponatów;
19) archiwa wojskowe.
2. Szczegółowe kwestie związane ze współpracą na mocy niniejszej Umowy mogą być ustalane w drodze odrębnych umów i porozumień.
Artykuł  4

Formy współpracy

Współpraca między Umawiającymi się Stronami będzie prowadzona w następujących formach:

1) spotkania ministrów właściwych do spraw obrony i ich przedstawicieli, w których, w razie potrzeby, będą uczestniczyć przedstawiciele ministra Rzeczypospolitej Polskiej właściwego do spraw gospodarki;
2) wymiana doświadczeń na szczeblu eksperckim;
3) polityczno-wojskowe konsultacje, konferencje i seminaria;
4) studia i szkolenia w szkołach wojskowych i wojskowych instytucjach badawczo-rozwojowych, łącznie z wymianą wykładowców i stażystów;
5) doradztwo techniczne i eksperckie w dziedzinie badan i rozwoju, konserwacji i remontu uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
6) wspólne inicjatywy personelu wojskowego dotyczące przedsięwzięć, o których mowa w artykule 3 ustęp 1;
7) wymiana informacji, dokumentacji i materiałów szkoleniowych;
8) organizacja i udział w przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych;
9) inne formy, uzgodnione przez Umawiające się Strony.
Artykuł  5

Roczne plany współpracy

1. Właściwi i upoważnieni przedstawiciele odpowiedzialnych organów, o których mowa w artykule 1 ustęp 3, mogą przygotowywać, negocjować i podpisywać roczne plany współpracy.
2. Uzgodnione i podpisane roczne plany współpracy mogą być zmieniane na piśmie w dowolnym czasie, za wzajemną zgodą przedstawicieli, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu.
Artykuł  6

Finansowanie wizyt

1. Finansowanie wizyt na mocy niniejszej Umowy będzie przeprowadzane zgodnie z następującymi zasadami, chyba że uzgodniono inaczej:
1) Strona wysyłająca zapewnia i pokrywa pełne koszty:
a) podróży na terytorium Strony przyjmującej i z powrotem;
b) zakwaterowania i wyżywienia;
c) wymaganego ubezpieczenia osobowego, łącznie z ubezpieczeniem zdrowotnym i od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2) Strona przyjmująca zapewnia i pokrywa pełne koszty:
a) programu kulturalnego w czasie wizyty;
b) transportu wewnętrznego zgodnie z programem wizyty.
2. W nagłych przypadkach, Strona przyjmująca zapewni wojskowemu i cywilnemu personelowi Strony wysyłającej opiekę medyczną i dentystyczną. Koszty takiej opieki będą zwracane Stronie przyjmującej przez Stronę wysyłającą nie później niż trzydzieści dni po otrzymaniu rachunków.
3. Zasady finansowe dotyczące formy współpracy, o której mowa w artykule 4 ustęp 4, a także, jeśli zajdzie taka potrzeba, w ustępie 9, będą ustalane w odrębnych umowach lub porozumieniach.
Artykuł  7

Ochrona informacji niejawnych

1. Ochrona informacji niejawnych wymienianych między Umawiającymi się Stronami będzie uregulowana w odrębnej umowie.
2. Do czasu wejścia w życie umowy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, w dwustronnych relacjach Umawiające się Strony nie będą wymieniać jakichkolwiek informacji niejawnych.
Artykuł  8

Rozstrzyganie sporów

1. Jakakolwiek sytuacja, która może prowadzić do sporu dotyczącego wykładni lub stosowania niniejszej Umowy, będzie rozstrzygana w drodze konsultacji między Umawiającymi się Stronami.
2. Spory dotyczące wykładni lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji między Umawiającymi się Stronami.
Artykuł  9

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa wejdzie w życie trzydzieści dni po otrzymaniu drugiej pisemnej notyfikacji, przesłanej w drodze dyplomatycznej, w których Umawiające się Strony wzajemnie powiadamiają się o wypełnieniu swoich wewnętrznych, prawnych procedur, niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy w życie.
2. Niniejszą Umowę zawiera się na czas nieokreślony.
3. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron, w drodze pisemnej notyfikacji przesłanej w drodze dyplomatycznej. W takim przypadku, niniejsza Umowa wygaśnie sto osiemdziesiąt dni po otrzymaniu notyfikacji o wypowiedzeniu.
4. Niniejsza Umowa może być zmieniona w dowolnym czasie, za pisemną zgodą Umawiających się Stron. Wszelkie zmiany wchodzą w życie zgodnie z procedurą określoną w ustępie 1 niniejszego artykułu.
Sporządzono w Belgradzie dnia 10 czerwca 2013 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, serbskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie jakiejkolwiek rozbieżności w ich wykładni, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.