Monitor Polski

M.P.1989.43.343

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 grudnia 1989 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 20 grudnia 1989 r.
w sprawie rządowych założeń polityki rolnej na 1990 r.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stwierdza, że sytuacja ekonomiczna wsi oraz zaopatrzenie jej w środki do produkcji rolnej ulegają pogorszeniu. Nieuchronnie prowadzi to do spadku produkcji żywności ze wszystkimi dającymi się przewidzieć skutkami społecznymi i politycznymi.
Uwzględniając wnioski wynikające z debaty sejmowej nad rządowymi założeniami polityki społeczno-gospodarczej oraz założeniami polityki rolnej na 1990 r., a także katastrofalne położenie gospodarcze kraju i narodu, Sejm uważa za celowe:
- stworzenie systemowych rozwiązań przyspieszających restrukturyzację przemysłu, zapewniającą wzrost produkcji środków dla rolnictwa,
- finansowe zabezpieczenie rozwoju produkcji rolnej, w tym inwestycji produkcyjnych i socjalnych,
- prowadzenie aktywnej polityki na rynku płodów rolnych, gwarantującej utrzymanie opłacalności produkcji,
- uwzględnienie w polityce wobec rolnictwa problemów wynikających z regionalnego zróżnicowania warunków produkcji rolnej.

Sejm wyraża przekonanie, że przedstawione propozycje, chroniąc interesy polskiego rolnictwa, będą zgodne z rządowym programem społeczno-gospodarczym i będą sprzyjać jego realizacji.