Monitor Polski

M.P.1969.21.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1969 r.

UCHWAŁA Nr 91
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 maja 1969 r.
w sprawie ryczałtów za noclegi w podróżach służbowych.

W celu odciążenia bazy noclegowej w hotelach w okresach i miejscowościach o szczególnym nasileniu ruchu turystycznego Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Ustala się następującą wysokość ryczałtów za każdy nocleg poza zwykłym miejscem służbowym w podróżach służbowych:

1) 70, zł - w Warszawie,

2) 60 zł - w Krakowie i Poznaniu,

3) 50 zł - w Cieszynie, Gdańsku, Olsztynie, Słubicach, Szczecinie i Zgorzelcu,

4) 40 zł - w Częstochowie, Gdyni, Lublinie, Katowicach, Kielcach, Kołobrzegu, Koszalinie, Sopocie, Świnoujściu, Toruniu, Wrocławiu i Zakopanem,

5) 35 zł - w Giżycku, Jeleniej Górze, Mikołajkach, Ostródzie, Słupsku i Szklarskiej Porębie.

§  2. Ryczałty określone w § 1 obowiązują w następujących okresach:
1) w Warszawie - przez cały rok,
2) w Krakowie i Zakopanem - od 1 stycznia do 31 marca i od 1 czerwca do 30 września,
3) w Poznaniu - od 1 czerwca do 30 czerwca,
4) w pozostałych miejscowościach - od 1 czerwca do 30 września.
§  3. Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Komunalnej oraz Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki może wprowadzać w drodze zarządzenia zmiany w zakresie miejscowości wymienionych w § 1 i okresów obowiązywania ryczałtów wymienionych w § 2.
§  4. Osoby odbywające podnóże służbowe do miejscowości wymienionych w § 1 w okresach wymienionych w § 2 mogą zamiast korzystania z ryczałtów rozliczać koszty noclegów na podstawie rachunków z tym zastrzeżeniem, że nie mogą być rozliczane rachunki hotelowe, opiewające na cenę wyższą niż ceny obowiązujące w hotelach kat. I.
§  5.
1. Zastrzeżenie § 4 nie ma zastosowania do osób wymienionych w zdaniu pierwszym § 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym (Dz. U. Nr 38, poz. 279 z późniejszymi zmianami).
2. Zastrzeżenie § 4 nie ma również zastosowania do osób towarzyszących delegacjom zagranicznym.
§  6. Obowiązujący system rozliczeń kosztów noclegów w podróżach służbowych i delegacjach służbowych pozostaje bez zmian, z uwzględnieniem przepisów zawartych w § 1-5.
§  7. Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym i społecznym stosowanie przepisów uchwały.
§  8. Wykonanie uchwały porucza się ministrom i kierownikom urzędów centralnych oraz przewodniczącym prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączanych z województw).
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.