Ryczałty pieniężne dla inwalidów korzystających z pojazdów mechanicznych.

Monitor Polski

M.P.1988.3.26

Akt utracił moc
Wersja od: 2 lutego 1988 r.

UCHWAŁA Nr 23
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lutego 1988 r.
w sprawie ryczałtów pieniężnych dla inwalidów korzystających z pojazdów mechanicznych.

Uwzględniając sytuację materialną inwalidów posługujących się przy przejazdach własnymi pojazdami mechanicznymi, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Inwalidom zaliczonym do jednej z grup inwalidów z powodu uszkodzenia narządu ruchu albo zaliczonym do I i II grupy inwalidów z innych przyczyn, korzystającym:
1)
z własnego wózka motorowego - przysługuje miesięczny ryczałt pieniężny w wysokości odpowiadającej cenie nabycia 8 litrów wysokooktanowej benzyny, jeżeli miesięczny dochód inwalidy lub dochód przypadający na osobę w rodzinie nie przekracza trzykrotnej wysokości najniższej emerytury,
2)
z własnego samochodu osobowego - przysługuje miesięczny ryczałt pieniężny w wysokości odpowiadającej cenie nabycia 15 litrów wysokooktanowej benzyny, jeżeli miesięczny dochód inwalidy lub dochód przypadający na osobę w rodzinie nie przekracza dwukrotnej wysokości najniższej emerytury.
2.
Miesięczny ryczałt pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje również opiekunom dzieci niepełnosprawnych, które odpowiadają kryteriom kwalifikującym do otrzymania przydziału samochodu osobowego na podstawie decyzji terenowego organu administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw zdrowia i opieki społecznej stopnia wojewódzkiego.
Miesięczne ryczałty pieniężne, o których mowa w § 1, przysługują niezależnie od wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie:
1)
inwalidom I i II grupy, którzy uczą się lub pracują zawodowo,
2)
inwalidom wojennym i wojskowym oraz ociemniałym żołnierzom inwalidom I grupy,
3)
inwalidom I i II grupy, którzy wymagają systematycznych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych,
4)
opiekunom dzieci niepełnosprawnych, które muszą być codziennie dowożone do żłobka, przedszkola, szkoły, ośrodka wczesnej interwencji lub systematycznie na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
1.
Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustala się według zasad stosowanych przy ustalaniu wysokości zasiłku rodzinnego.
2.
Przy obliczaniu wysokości dochodu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się dochody wszystkich członków rodziny i domowników pozostających z inwalidą we wspólnym gospodarstwie domowym.
1.
Miesięczne ryczałty pieniężne, o których mowa w § 1, przyznają i wypłacają ze środków funduszu gminnego lub miejskiego - na wniosek osoby zainteresowanej - terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw zdrowia i opieki społecznej stopnia podstawowego, właściwe ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego osoby uprawnionej.
2.
Ryczałt przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
3.
Ryczałt wypłaca się kwartalnie z dołu.
Ryczałt pieniężny nie przysługuje osobom korzystającym z pomocy na zakup paliwa na podstawie odrębnych przepisów.
Minister Finansów zapewni w 1988 r. środki na pokrycie skutków finansowych wynikających z uchwały.
Traci moc uchwała nr 107/74 Rady Ministrów z dnia 3 maja 1974 r. w sprawie ryczałtów pieniężnych dla inwalidów korzystających z inwalidzkich pojazdów mechanicznych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.